Ny rapport från Gröna Bilister: hur går omställningen till fossilfri trafik i Sveriges kommuner och län?

Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Idag presenterar Gröna Bilister sin nya rapport ”Gröna kommuner på väg 2019”. Den ger en detaljerad lägesbeskrivning av omställningsarbetet på lokal och regional nivå. De flesta kurvor pekar åt rätt håll, men två trender är illavarslande för omställningen som helhet.

– Vad stort sker, det sker lokalt, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Sverige har sina kommuner att tacka för mycket i omställningen till fossilfri trafik. Utan de stillsamma eldsjälarna i kommunhusen hade vi inte haft någon miljöbilsboom för tio år sedan, inget biogasunder, ingen omställning av taxibranschen.

Läs Gröna Bilisters debattartikel i Svenska Dagbladet Kommunerna nyckeln till fossilfri trafik

Idag publicerar Gröna Bilister sin nya rapport Gröna kommuner på väg 2019. Här analyseras omställningen av transportsektorn ur ett lokalt perspektiv med utgångspunkt i en omfattande samling kommunala 2030-indikatorer.

Analyser görs också på länsnivå och genom att gruppera kommunerna efter typ. På detta vis kan skillnader mellan norra och södra Sverige utläsas, liksom skillnader mellan stad och landsbygd.

Siktet är inställt mot målet i klimatlagen att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

– De goda föresatsernas tid är förbi, säger rapportförfattaren Per Östborn. Nu måste saker hända. Därför riktar rapporten enbart in sig på vad som verkligen sker ute i kommunerna. Den bortser helt från vackra mål och ambitiösa policydokument.

Några slutsatser:

  • De flesta indikatorer pekar åt rätt håll.
  • Glesbygdskommuner och kommuner i norra Sverige har halkat efter i omställningen till bränslesnålare fordon.
  • Den förnybara andelen drivmedel är högst i relativt tätbefolkade områden i södra Sverige.
  • Körsträckorna per person minskar långsamt i tätbefolkade områden, men ökar på landsbygden.
  • Resandet med kollektivtrafik ökar långsamt. Spridningen i ökningstakt mellan länen är mycket stor.
  • Resvanorna skiljer sig mycket åt i likartade städer och pendlingskommuner.

Det är illavarslande att nya bilar nu blir törstigare igen på grund av SUV-trenden. Lika illavarslande är att körsträckorna i landet som helhet inte minskar. De flesta experter är överens om att vi måste köra mindre bil för att vi ska ha en chans att nå transportsektorns klimatmål. Trafikverket bedömer att körsträckorna måste ned 10-20 procent.

Ska bilismen minska så mycket måste det ske en överflyttning till kollektivtrafik. Även om resesträckan per person i kollektivtrafiken bara ökat med sju procent sedan år 2010 i landet som helhet inger det hopp att den ökar mycket snabbare i enskilda län. Resandet med Länstrafiken Kronoberg har till exempel ökat med hela 91 procent sedan dess. Om alla länstrafikbolag satsar lika mycket kan de åstadkomma stordåd tillsammans.

– Det är också hoppfullt att resvanorna skiljer sig så mycket åt i tätorter som liknar varandra, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Det är ett bevis på att resvanorna går att förändra! Men det kräver målmedveten trafikplanering. Kan våra hjältar i kommunhusen bidra med detta har vi en chans att nå klimatmålet. Lyckas vi kommer vi att ha kommunerna att tacka.

Regering och riksdag måste ge rätt verktyg till kommunerna för att de ska kunna fixa omställningen. Gröna Bilister ger tre huvudsakliga rekommendationer:1. Gör de klimatpolitiska målen tvingande. Trafikplaner som inte leder mot måluppfyllelse måste kunna underkännas.

2. Skriv om Trafikverkets instruktion. Portalparagrafen anger att verket ska ansvara för byggande och drift av vägar och järnvägar. Tolkningen hindrar statlig medfinansiering av kommunala åtgärder som förebygger behovet av nya vägar eller optimerar befintlig infrastruktur. Sådan medfinansiering behövs.

3. Håll nere priserna på förnybara och hållbara drivmedel. Glesbygdsbor som saknar alternativ till bilen och inte har råd med elbil måste ha ett billigare förnybart alternativ att tanka när skatten på bensin och diesel höjs. Annars blir de gisslan hos den goda ambitionen att ändra resvanorna hos stadsbor genom att göra det dyrare att köra bil. Därför bör skattebefrielsen för höginblandade eller rena biodrivmedel förlängas. Detta säkrar tillgången till sådana drivmedel. Kommuner i alla delar av landet ges då möjlighet att skynda på utvecklingen genom kräva fossilfrihet vid upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster.

Läs mer

Gröna Bilisters nya rapport Gröna kommuner på väg 2019

Gröna Bilisters debattartikel i Svenska Dagbladet Kommunerna nyckeln till fossilfri trafik

De kommunala 2030-indikatorerna har tagits fram i ett samarbete mellan Gröna Bilister, 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna. De förvaltas nu av Gröna Bilister med stöd av Trafikverket.

Gröna Bilisters aktuella bok om trafikplanering som bryter bilberoendet i våra tätorter Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se

Rapporten är ett led i projektet Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.