Ny rapport från IVA – Beteende är en nyckelfaktor för att nå klimatmålen

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, offentliggör idag sin senaste rapport, Så klarar Sveriges transporter klimatmålen. Rapportens slutsats är att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut nu, och att elektrifiering av vägtrafik är en central åtgärd samtidigt som tillgången till biodrivmedel behöver fördubblas. IVA poängterar också att beteende är en styrande faktor för transportsektorns utsläpp. Kunskap och ledarskap krävs för att påverka beteenden i positiv riktning.

– Tekniskt sett är det möjligt att genomföra omställningen i transportsektorn, men vi står inför stora utmaningar då det inte räcker med energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Vi måste jobba med samhällsstrukturer: den större samhällsutmaningen ligger i att alla måste bidra, säger Karin Byman, energiexpert och huvudprojektledare för IVA:s vägvalsprojekt.

IVA konstaterar i rapporten att det behövs en radikal omställning av transportsystemet – prognoserna visar att klimatmålen inte kommer att kunna uppnås med nuvarande omställningstakt, styrmedel och övriga åtgärder. Omställningen kräver flera parallella insatser: samhället måste bli mer transporteffektivt, och fordonet samt drivmedlet måste utvecklas.

Gröna Bilister välkomnar rapporten, och delar många av IVA:s slutsatser om åtgärder som krävs för att vi ska kunna se en omställning i transportsektorn och uppnå klimatmålen. 

– Systemperspektivet som lyfts fram är viktigt då det tydliggör att inte bara tekniska lösningar är avgörande för en lyckad omställning, beteende kring mobilitet och transporter är centralt. Detta framkommer också i rapporten från Klimatpolitiska rådet som släpptes i mars, samt från Naturvårdsverkets och Trafikverkets analyser. Det är tydligt att hela samhället behöver ställa upp, säger Martin Prieto Beaulieu, verksamhetsansvarig på Gröna Bilister.

I rapporten framgår det att elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel krävs för att klara Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp till 2045, och för att klara transportsektorns klimatmål om 70 procent minskade utsläpp till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Transportsektorn står idag för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, och inom transportsektorn står vägtrafiken för 90 procent av utsläppen.

– Samtidigt som det är viktigt att satsa på elektrifiering är tillgången till biodrivmedel också jätteviktig, då elektrifieringen tar tid och vi inte kan byta ut alla fordon i Sverige på en gång, säger Karin Byman.

IVA betonar också att kunskap och ledarskap krävs för att påverka beteenden i positiv riktning. Rapporten framhåller att beteende har en viktig betydelse för transportsektorns utsläpp. För att transportköpare/privatpersoner ska kunna göra medvetna val anser IVA att alla produkter i transportsektorn – fordon, drivmedel och transporttjänster – kan hållbarhetsdeklareras.

– Hållbarhetsdeklaration är ett viktigt steg för att konsumentinformation ska kunna övergå i konsumentmakt. Gröna bilister kämpade i fem års tid för klimat- och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump, efter regeringsbeslut i augusti 2018 införs deklarationen den 1 maj 2020. Sverige är ett föregångsland i detta avseende, då vi är först i världen med en sådan konsumentinformation. Nu är det hög tid att också införa hållbarhetsdeklaration av fordon, här ligger Sverige efter. Hälften av EU:s länder, USA och till och med oljeemiraten Dubai har infört energi- och miljödeklaration av fordon, säger Martin Prieto Beaulieu.

I rapporten presenterar IVA förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som svensk konkurrenskraft förstärks. Åtgärdsförslagen innefattar ekonomiska och reglerande styrmedel, och tekniska lösningar som utveckling av självkörande fordon samt ny teknik för intelligenta transportsystem (ITS). Åtgärderna knyts dock inte enbart till teknik och styrning – vikten av upplysning och beteendeförändringar är också avgörande. Att öka attraktionen i cykel-, gång- och kollektivtrafik samt att utöka erbjudanden av olika typer av delningsekonomiska tjänster är några av de förslag som IVA rekommenderar. 

Ökad transporteffektivitet genom hållbar samhällsplanering är ett annat betydelsefullt steg. Att utnyttja befintliga körfält till max istället för att bygga ut vägutrymmet håller trafikmängden under kontroll. IVAs förslag om ökad transporteffektivitet lyfter fram “multi-use-lanes” (att upplåta körfält för olika fordon på olika tider), off-peak hour-leveranser (möjlighet till nattleveranser eller godstransporter som samlastas i kollektivkörfält), samt minskning av hastighet i daglig trafik med hjälp av GPS.

Bland åtgärderna som presenteras finns dock inte ett förslag om införandet av stoppdatum för försäljningen av fossila bränslen. Till skillnad från Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet ställer sig IVA lagom tveksamma till idén om stoppdatum för fossil drivmedelsförsäljning.

– Omställningen måste harmoniseras med EU, vi kan inte själva bestämma hur vi ska göra, säger Karin Byman. Man behöver ha en kontrollpunkt i år 2030, och vi anser att reduktionsplikten är ett bra sätt att minska andelen fossila drivmedel, men att man bör vara försiktig med absoluta förbud.