Östersund miljöbilsbästa kommun

15/9: Östersund miljöbilsbästa kommun

Östersund utsågs idag av Gröna Bilister till miljöbilsbästa kommun. Östersund är den fjärde kommunen i landet som får betyget nio stjärnor av tio möjliga.

– Östersund har på kort tid tagit viktiga kliv framåt och är nu Sveriges miljöbilsbästa kommun, tillsammans med Göteborg, Kristianstad och Örnsköldsvik. Det är kommuner som tagit ett helhetsgrepp för grönare bilism och som på vart och ett av de områden vi granskar har åtskilligt att lära ut till andra kommuner i Sverige, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.
 
Östersund storsatsar på biogas och gasfordon, delfinansierar medborgares inköp av gasfordon, ger miljöbilar gratis parkering, utbildar den egna personalen i sparsam körning och är duktiga på att informera allmänheten om hur man kan minska den miljöbelastning bilen ger upphov till. Dessutom har kommunen genom ägardirektiv sett till att också de kommunala bolagen skaffar miljöbilar.
 
– Östersund gör det enkelt för medborgare att bli grönare bilister och tar dessutom ett mycket aktivt ansvar för sin egen verksamhet. Det är viktigt för miljön och klimatet, och på lite sikt gynnar det också kommunkassan eftersom bensin och diesel långsiktigt blir allt dyrare.
 
Det punkter Gröna Bilister lyfter fram som särskilt berömvärt är:

·        Beslutet att nya bilar som köps in ska vara miljöbilar, med krav på särskild redovisning för dem som köper in andra fordon.

·        Den höga andelen miljöbilar i det egna bilinnehavet (den ökar nu snabbt efter att ha stannat av i väntan på beslut om biogassatsningen).

·        Att med ägardirektiv påskynda kommunala bolags inköp av miljöbilar.

·        Att egen bil i tjänsten ersatts med en kommunintern bilpool, med enbart miljöbilar.

·        Den breda utbildningen av kommunanställda i sparsam körning, ecodriving.

·        Introduktionen av Sveriges hittills nordligaste biogas för fordonsdrift, som invigs våren 2007.

·        Den tidiga satsningen på att etablera en lokal marknad för etanol E85, som följts upp med arbete för att få fler tankställen och för att skylta tankställena.

·        Delfinansieringen av privatpersoners och företags inköp av miljöbilar.

·        Moroten till medborgarna i form av gratis parkering för miljöbilar – med krav på att köra till minst 50 procent på förnybart bränsle och stickprovskontroll på att så verkligen sker.

·        Engagemanget för att etablera en lokal bilpool.

·        Utförlig och återkommande information till medborgarna om miljöbilar.

Gröna Bilister presenterar tre huvudsakliga rekommendationer till kommun:

1)      Klargör snarast att kommande avtal för skolskjuts, färdtjänst och andra inköpta transporter kräver drift med förnybara drivmedel.

2)      Inför uthyrning av kommunens bilpoolsbilar kvällar och helger.

3)      Kräv en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME (rapsmetylester) i konventionell diesel – det skulle ge betydande miljöfördelar till ringa kostnad.

För ytterligare information, kontakta Mattias Goldmann, projektansvarig för kommungranskningen: 070-309 00 45.

Rapporten om Östersund och Gröna Bilisters tidigare kommungranskningar