Rädda Trafikantveckan, regeringen!

12/12: Rädda Trafikantveckan, regeringen!

Regeringen vill skrota samordningsansvaret för Trafikantveckan, som hittills legat på Naturvårdsverket. Kommuner som vill medverka, ska istället anmäla sig direkt till Bryssel. Det erfar Gröna Bilister, som är starkt kritiska till förslaget.

– Trafikantveckan kan vara ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för bättre miljö och minskad klimatpåverkan, men om ingen samordnar och driver på riskerar engagemanget att dö ut och samordningsvinsterna går om intet, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.
 
I Sverige deltog i år 54 kommuner i Europeiska Trafikantveckan, som syftar till att minska trafikens miljö- och klimatbelastning. I Sverige samordnas arbetet av Naturvårdsverket i samarbete med Vägverket, men i kommande regleringsbrev föreslår regeringen enligt vad Gröna Bilister erfar att samordningsansvaret helt stryks. Naturvårdsverket ska inte ens sammanställa vad kommunerna gjort. Kommunerna tänks själva anmäla sig direkt till Bryssel, utan samordning eller rådgivning.
 
– Miljöminister Andras Carlgren uttalar att Sverige ska ta ledningen på EU-nivå i klimatfrågan, men i ett av EU:s största samordningsprojekt på området vill man dra ner ambitionsnivån till noll. Det är synd, särskilt som Trafikantveckan i år för första gången fått nationella stödjande parter från såväl näringsliv som organisationsvärlden. Deras deltagande omöjliggörs givetvis om det inte längre finns en nationell kampanj, säger Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. 
 
Gröna Bilister är en av de nationella stödjande parterna till Trafikantveckan och bistår deltagande kommuner bland annat med föredrag, skriftligt material, information och rådgivning, utan någon kostnad för myndigheter eller regering. Också sådant arbete försvåras utan samordning.
 
– Sverige har åtagit sig att stödja den europeiska kampanjen på regeringsnivå. Det är inte skrivet i sten att myndigheter måste sköta samordningen, men att lämna Trafikantveckan vind för våg vore att svika Sveriges åtagande och skulle ha negativa miljökonsekvenser.
 
Trafiken är den snabbast växande källan till klimatpåverkande utsläpp och arrangemang som kan bidra till att minska dem bör prioriteras. Gröna Bilister uppmanar därför samtliga kommuner som de senaste åren medverkat i Trafikantveckan att ställa sig bakom Gröna Bilisters begäran om fortsatt nationell samordning.
 
År 2000 beslutade EU-kommissionen att ge finansiellt och politiskt stöd till en gemensam satsning för miljövänligare trafik. Sverige var ett av de länder som förband sig att delta i och främja kampanjen i sitt land. ”In town, without my car”-kampanjen utvidgades år 2002 till ”European Mobility Week”. År 2006 medverkade 1 322 städer i Europa, varav 54 i Sverige. Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Vägverket och andra berörda myndigheter, samordna och utvärdera kampanjen.

 
För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.