Rätt väg framåt! Gröna Bilister publicerar sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019

I Klimatpolitiska rådets rapport från mars 2019 är rådets slutsats att regeringens samlade politik inte kommer att leda till att klimatmålen uppnås. Gröna Bilister anser att information är ovärderligt för att göra medvetna val som leder till klimatmålens uppfyllelse, och publicerar nu Rätt väg framåt! – en sammanfattning av rapporten. Alla i samhället måste engagera sig i omställningen, och nu blir det enklare för medborgarna att ta del av rådets granskning av politiken.

– Rätt väg framåt! sammanfattar Klimatpolitiska rådets rapport i ett lättläst format, säger Elham Kalhori, projektledare på Gröna Bilister. Genom att läsa sammanfattningen får man en snabbkurs i Sveriges klimatpolitiska ramverk, hur prognosen för klimatmålens uppfyllelse ser ut, Parisavtalet, svensk utsläppshistoria, transportsektorns klimatmål, omställningen till fossilfria transporter och rådets rekommendationer om ytterligare politiska åtgärder för att uppnå målen. I sammanfattningen framkommer också Klimatpolitiska rådets utlåtande om regeringens klimatredovisning 2019.

Transportsektorn står idag för drygt en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, och av dessa utsläpp orsakas mer än 90% av vägtrafiken. Klimatpolitiska rådet har därför i sin första rapport valt att fördjupa sig i vägtransporternas klimatutmaningar. Rådets slutsats är mycket konkret: Redan under denna mandatperiod behövs det genomgripande samhällsförändringar och hög utvecklingstakt i hela samhället. Nuvarande politik är inte tillräckligt kraftfull för att uppnå klimatmålen.

– Vi måste inse att det inte räcker att bara prata om tekniska lösningar för att uppnå klimatmålen, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare för Gröna Bilister. Politiken behöver införa fler styrmedel och visa stadigt ledarskap, och alla medborgare – med hänsyn till skilda förutsättningar – måste involveras i omställningsarbetet. Förändringar sker genom medvetna val, och för att kunna göra medvetna val behöver vi få information om nuläget och vad som måste ske.

Gröna Bilister och Klimatpolitiska rådet delar många uppfattningar om vad som måste göras för att klimatmålen ska uppnås. Politiken måste göra ett vägval, och hela samhället måste delta i omställningen. Bilberoendet måste minska, fordons- och vägtrafikskatterna behöver omarbetas på ett rättvist sätt, och ett stoppdatum måste sättas för försäljningen av fossila drivmedel.

Rätt väg framåt! är en introduktion till Klimatpolitiska rådets granskning av regeringens samlade politik, transportsektorns klimatutmaningar och rekommendationerna för att klara omställningen till fossilfria transporter i tid.

Här kan du ladda ner hela sammanfattningen