Satsa på biogas, Luleå!

4/5: Satsa på biogas, Luleå!

Gröna Bilister gör gemensam sak med Naturskyddsföreningen och uppmanar Luleå kommun att förverkliga planerna på lokal biogasproduktion för personbilar. Gröna Bilister presenterar också fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Naturskyddsföreningen Luleå är skarpt kritiska mot kommunens bristande klimat- och miljöarbete. En av punkterna som Naturskyddsföreningen särskilt tar upp är att planerna på lokal biogasproduktion inte förverkligats. Gröna Bilister ger eldunderstöd.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi kommunerna att skyndsamt förverkliga biogasplanerna, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och har tidigare berömt Luleå kommuns planer att producera biogas av slam från Uddebo reningsverk, längre fram även matavfall och kompost. Biogasen ska driva kommunala fordon.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Luleås nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. Gröna Bilister föreslår fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Luleå bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot 100 kommunalt leasade och ägda.
  • Två mackar. Två gasmackar i Luleå bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunerna köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Luleå bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunerna bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.


– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Luleå skulle ligga helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.