Smekmånaden över för regeringen – ge besked om miljöbilens framtid nu!

5/1: Smekmånaden över för regeringen – ge besked om miljöbilens framtid nu!

Regeringen hotar den svenska miljöbilsboomen genom att vara sen med besked kring framtida villkor för miljöfordon, och genom att inte genomföra åtgärder som kan balansera priser på förnyelsebara bränslen. Gröna Bilister kräver att regeringen snabbt agerar för att förbättra villkoren för miljöfordonsägarna.

– Rekordmånga bilister investerade i miljöfordon förra året, men regeringens passivitet leder till att allt fler lockas att köra på fossila bränslen, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.
 
Sverige är Europaledande i andelen miljöfordon av nybilsförsäljningen. Under 2006 var 13,5 procent av alla nya fordon miljöfordon. Men under årets sista månader, då priset på etanol tillåtits bli lite dyrare än bensin per mil, har etanolförsäljningen inte ökat i samma takt som miljöfordonsförsäljningen. Omkring 20 procent av etanolbilsägarna kör uppenbarligen på bensin.
 
– Självklart har den enskilde konsumenten ett stort ansvar att tanka fossilfritt. Men det är regeringens uppgift att se till att det lönar sig att göra rätt, kommenterar Jakob Lagercrantz.
 
Gröna Bilister efterfrågar tydliga besked från regeringen på en rad punkter:

•       När ser Regeringen till att förnybara bränslen är billigare än fossila?
•       Vad sker med de existerande incitamenten för miljöfordon på sikt?
•       När kommer den utlovade ”miljöbilsbonusen”?
•       Kommer miljöfordon fortsatt vara undantagna från trängselavgifter?
•       Skärps energieffektivitetskravet i statens miljöbilsdefinition?

 
Att säkra den svenska miljöbilsboomen är inte bara en viktig satsning för att begränsa växthuseffektens verkningar, utan bygger också framtidsinriktad kompetens inom svensk industri. Härigenom skapas både arbetstillfällen och exportmöjligheter.
 
Det andra stora förnybara bränslet biogas, säljs i Västsverige till 30 procent lägre pris än bensin. Gröna Bilister uppmanar aktörer i hela landet att prissätta biogasen enligt denna nivå, så att den är klart konkurrenskraftig gentemot bensinen, inräknat den högre kostnaden för att anskaffa gasbilen.
 

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 (Mattias Goldmann, 070-309 00 45). 

Gröna Bilister tio punkter för grönare bilism, presenterade i samband med regeringsförklaringen:
 
1.                  Den sparade kilowattimman, den oanvända litern bensin eller den okörda kilometern, är den bästa för miljön.
Vi uppmanar regeringen att genom klokt använda ekonomiska styrmedel som trängselavgifter, förmånsbeskattning av gratis parkering, fordonsoberoende reseavdrag och styrande parkeringsavgifter bidra till att effektivisera vår användning av bilen. Det måste löna sig att lämna bilen till förmån för samåkning, kollektivtransporter, cykling och sparade resor. Merparten av bilresorna i Sverige är kortare än 5 km – både folkhälsan och miljön sparas om andelen korta resor med bil kan minska.
 
2.                  Tillse att biogas och etanol alltid är billigare än bensin och diesel.
Konsumenten måste veta att det miljövänligare valet också är långsiktigt rimligt, såväl gällande tillgänglighet för bränslet som prisbilden över tid. Regeringen måste tillse att biogas och etanol alltid är billigare än bensin och diesel, t.ex. genom att momsbefria etanol och biogas eller placera dem i lägsta momsklass, samt avveckla den av förra regeringen införda tullen på etanol från tredje land.
 
3.                  Fokusera på energieffektivitet.
Ett fordon som har en hög bränsleförbrukning är inte miljösmart bara för att den drivs av förnybara bränslen. Det är naturligt att bilindustrin i sin produktutveckling tar ett steg i taget. Nu när biobränslen för bilar är verklighet måste fokus i allt större utsträckning ligga på att ta fram allt energieffektivare fordon. En tydligare effektivitetsmärkning är ett steg i rätt riktning.
 
4.                  Fasa ut de fossila bränslena snarast.
Bilen har ingen framtid utan att den kan köras på drivmedel som inte påverkar den globala uppvärmningen. Regeringen måste stimulera teknikutveckling och privata initiativ samt föra en politik som så fort som möjligt avvecklar fossilbränsleberoendet. Regeringen bör fastslå 2015 som slutår för försäljning av nya bilar som drivs på fossila bränslen.
 
5.                  Intensifiera satsningar på energieffektivitet.
Det svenska Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) har de gångna åren skapat en multiplikatoreffekt i svenska kommuner. Genom en del i bidrag, kopplat till en effektiv uppföljning, har en lång rad lokala projekt för mer hållbar trafik startats. Dessa eller liknande decentraliserade och lokala projekt, som aktiverar kommuner med det lokala näringslivet, bör fortsätta och intensifieras.
 
6.                  Gynna biogasintroduktionen.
Sedan 1 april 2006 ska alla större bensinstationer saluföra också ett biobränsle, vilket i normalfallet innebär etanol. För att också biogasen, med än bättre klimatprestanda än etanol, ska finnas i rimlig omfattning, avsattes 150 miljoner för 2006-07 till tankställen för biogas, som har större initiala kostnader. Stödet bör finnas kvar och regeringen bör överväga vilken som är den effektivaste stödformen för en påskyndad biogasintroduktion framgent.
 
7.                  Satsa massivt på svenska förnybara drivmedel
Sverige ligger internationellt sett i framkant när det gäller produktion av fordonsgas från biogas, etanol från skogsråvaror med flera andra processer för att producera drivmedel. Genom att stå för genombrotten ökar de kommersiella möjligheterna. Samtidigt kan Sverige vara ett föregångsland för att miljövänlig teknik används i produktionsleden. Regeringen bör öka stödet till forskning och utveckling av förnybara drivmedel, som en naturlig del av näringslivspolitiken och utanför den traditionella miljöbudgeten.
 
8.                  Inför en internationell miljö- och rättvisemärkning av förnybara drivmedel.
När efterfrågan på förnybara drivmedel ökar finns en risk att de råvaror som används, jordbruksgrödor och skogsråvaror, produceras med onödiga negativa effekter på naturen och orimliga arbetsvillkor för människor i produktionsledet. Regeringen bör verka för att EU inför en miljö- och rättvisemärkning för biodrivmedel.
 
9.                  Använd drivkraften i offentlig upphandling.
Offentlig upphandling har en oerhörd potentiell förändringskraft. Regeringen bör utnyttja detta genom att kräva att 100 procent av statliga myndigheters och bolags inköp av fordon ska vara miljöfordon, med teknikupphandlingar av specialfordon och hårda krav på säkerhet och energieffektivitet. Informationen till kommuner och landsting om hur de kan utnyttja offentlig upphandling i miljöpådrivande syfte bör intensifieras.
 

10.              Sist men inte minst – informera om grönare bilism.

Det är mycket tack vare aktiva konsumenter och företag som vågar gå före som miljöfrågorna blir alltmer självklara i Sverige. Nu behöver fler involveras i omställningen till den ”nya bilismen”. Information och kunskap är en viktig nyckelfråga. De klokaste informationssatsningarna görs i samarbete med statliga myndigheter, näringslivets marknadsansvariga och berörda konsumentorganisationer. Regeringen bör tillse att ytterligare resurser tillförs för dessa informationsinsatser.