Svart på vitt att biobränslen i Sverige ger stor klimatnytta

24/5: Svart på vitt att biobränslen i Sverige ger stor klimatnytta

För första gången kommer nu Energimyndighetens årliga genomgång av biodrivmedel på den svenska marknaden. Rapporten, som bygger på importörernas egna data, visar entydigt att biodrivmedel har en mycket stor klimatreduktion. Gröna Bilister kräver nu en nationell satsning på att öka biodrivmedelanvändningen i Sverige.

Energimyndighetens granskning visar att biodrivmedlen har en genomsnittlig klimatreduktion på mellan 62% för etanol, 71% för biogas till uppåt 100% för vissa nationella biodrivmedel.

Energimyndigheten har gjort en mycket grundlig och tydlig granskning, som entydigt visar att de svenska biodrivmedlen spelar en viktig roll i klimatarbetet, kommenterar Jakob Lagercrantz, Gröna Bilister. Nu är det dags att granska de fossila bränslena lika hårt.

Den granskning som Energimyndigheten gör bygger på data från importörerna, men har verifierats av oberoende granskare enligt ett system som gäller för hela EU. Det så kallade Förnybarhetsdirektivet omfattar klimatreduktion och energieffektivitet, men även biologiska värden kring odling och produktion. Granskningen följer bränslet från odling, via transporter till produktion. Nästa år skall motsvarande granskning göras av fossila drivmedel.

Gröna Bilister kräver nu att regeringen fullt ut stöttar en fortsatt utveckling av de bästa biodrivmedlen, och ger långsiktiga spelregler för produktion och import. Inte minst bör regeringen öka målet på 10% förnybart i transportsektor 2020 till 25%. Redan i år klarar Sverige 10% målet.

Samtliga biodrivmedel på den svenska marknaden har visat sig ha en kraftig klimatredulktion, ibland så mycket som 100%, dvs ingen klimatpåverkan.

Biobränslerekordet 2011 gav en vinst på nästan en miljon ton koldioxid, säger Jakob Lagercrantz. Och grattis till den svenska industrin och de bränslebolag som fortsatt att satsa trots svikande politiskt stöd!

Över hälften av biodrivmedlen på den svenska marknaden klarar redan de krav som införs 2017, på 50% klimatreduktion.

Sammanfattning av utsläppreduktioner per bränsle.

Bränsle

Genomsnittlig klimatreduktion 2011

Högsta klimatreduktion 2011 för enskilt bränsle

Beräkning besparing koldioxidekvivalenter för 2011. Ton CO2 ekv.

Etanol (bilar och bussar)

62%

80%

416 887

Biogas

71%

82%

138 812

Biooljor

38%

100%

296 348

DME

78%

78%

Ingen uppgift

HVO (ex Evolution diesel)

88%

88%

85 351

Energimyndigheten rapport finns på följande länk:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ingen-fuletanol-i-Sverige-under-2011/


För ytterligare information, kontakta:
Jakob Lagercrantz. Ordförande, Gröna Bilister.
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning.
www.gronamobilister.se

Det behövs vardagshjältar. Vi måste bli fler som tar ansvar för framtidens bilism. Med dig som medlem i Gröna Bilister ökar möjligheterna att få en bilism anpassad till människa och miljö. Det förtjänar både du och naturen. www.gronamobilister.se/medlemskap