Trängselavgifter – Gör så här!

21/3: Trängselavgifter – Gör så här!

Gröna Bilister är starkt positiva till återinförandet av trängselavgifterna i Stockholm, eftersom de stimulerar till ansvarsfull bilanvändning och gör det lättare att komma fram när man verkligen behöver ta bilen.

Gröna Bilister förslår dock fyra förändringar som bidrar till att avgifterna gör maximal miljö- och klimatnytta:

Miljöbilar ska vara befriade från trängselskatt

Enligt förslaget ska skattebefrielsen upphöra efter fem år. Gröna Bilister anser visserligen att inga incitament ska vara för evigt, men att det bör göras en återkommande prövning om andelen miljöbilar har vuxit så mycket att det är rimligt att ta bort skattebefrielsen. 

Den nationella miljöbilsdefinitionen bör gälla – med undantag för bilar med höga NOx-utsläpp

I förslaget är definitionen av miljöbilar samma som vid det tidigare försöket. Istället bör skattebefrielsen gälla för bilar som klarar den miljöbilsdefinition (SFS 2005:1228) som allt fler aktörer använder, men med undantag för fordon med höga kväveoxidutsläpp. Det finns ett stort värde av att samma definition av miljöbilar överallt. Samtidigt är det problematiskt att skattebefria fordon med höga utsläpp av kväveoxider, eftersom Stockholm har svårt att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. En snabb ökning av dieselbilar skulle kunna förvärra situationen. Därför anser Gröna Bilister att trängselavgiftsundantaget för miljöbilar inte bör omfatta miljöbilar utan partikelfälla.  

Lås inte trängselskatterna till väginvesteringar

Trängselskatterna bör i första hand användas för att underlätta miljöanpassat resande i regionen. Mobilitetsfrågan måste stå över enskilda trafikval.  I Stockholmsregionen har kollektivtrafiken möjlighet att vara ett förstahandsval för många resenärer. Bilen är ett bra komplement till kollektivtrafiken. Därför bör intäkter från trängselskatten användas såväl till investeringar i infrastruktur som till fordon för kollektivtrafik. 

Avdragsrätt endast för yrkestrafiken

Trängselskatterna bör ej vara avdragsgilla för annat än yrkestrafik. En bredare avdragsrätt som även omfattar arbetsresor och tjänsteresor hotar att minska den styrande effekten av trängselavgifterna.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Kristina Birath, 0703-49 06 15 eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters remissyttrande om trängselavgifter