Transportsektorns 2030-mål genomsyrar innehållet i nytt nummer av Trafik & Miljö

Gröna Bilister och Fossilfritt Sverige samarbetar genom ett temanummer av medlemstidningen Trafik & Miljö. Temat fokuserar på Fossilfritt Sveriges Tjänstebilsutmaningen och Transportutmaningen, och medverkande krönikörer är Isabella Lövin, Jens Holm, Svante Axelsson, Tomas Kåberger, Cecilia Tisell, Anders Roth, Beatrice Rindevall och Liridona Sopjani.

Tjänstebilsutmaningen – att företag och organisationer enbart köper in eller leasar elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänste- eller förmånsbilar – och Transportutmaningen – att företag och organisationer enbart utför och köper fossilfria transporter senast år 2030 – är den röda tråden i temanumret.

– Tjänstebilsutmaningen och Transportutmaningen är perfekta exempel på initiativ som ger tydliga uppgifter till aktörerna och individerna i transportsystemet. Genom att anta utmaningarna sätter man en deadline för när läxan ska vara gjord, när omställningen till en fossilfri transportsektor ska vara genomförd. Utmaningarna fungerar också som kunskapsspridande verktyg, det blir en positiv kedjereaktion när företag och organisationer ansluter sig till utmaningarna och inspirerar sina samarbetspartners och konkurrenter till att göra detsamma, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare för Gröna Bilister.

I temanumret medverkar Isabella Lövin (miljö- och klimatminister samt vice statsminister), Jens Holm (ordförande riksdagens trafikutskott), Svante Axelsson (nationell samordnare för Fossilfritt Sverige), Tomas Kåberger (professor i fysisk resursteori vid Chalmers samt ledamot i Klimatpolitiska rådet), Cecilia Tisell (konsumentombudsman och generaldirektör Konsumentverket), Anders Roth (mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet), Beatrice Rindevall (redaktör för Supermiljöbloggen och VD för Tell Us) och Liridona Sopjani (forskare inom hållbar mobilitet vid KTH) som krönikörer. Ett tydligt genomgående fokus i temanumret ligger på de elva åren som återstår till år 2030, när transportsektorns klimatmål ska vara uppfyllt. För att lyckas med måluppfyllelsen ska tiden som finns kvar inte enbart ägnas åt tekniska innovationer.

– Vi lägger för stor vikt i att prata om tekniska lösningar när förändringen också behöver ske genom medvetna val och ändrade beteenden. De tekniska lösningarna för en fossilfri transportsektor finns, men samhället måste aktivt välja att använda dem. Alla medborgare i samhället har en konsumentmakt, men vi behöver information för att kunna använda makten på rätt sätt. När det gäller klimatet är kunskap en ovärderlig nyckelfaktor, och kunskapen behöver spridas genom att aktörer ställer om och väljer rätt, säger Martin Prieto Beaulieu.

Temanumret innehåller också artiklar om miljö- och energideklaration av fordon, fyrstegsprincipen (Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa god resurshållning och att åtgärder bidrar till en hållbar samhällsutveckling), mikromobilitetstjänster, Sveriges klimatpolitiska ramverk och nolltoleransen mot “passiv bilism”. Dessutom offentliggörs de nominerade kandidaterna till Miljöbästa Bil 2019, och en 10-stegsguide till elbilsköpet.

Läs hela temanumret av Trafik & Miljö här: https://issuu.com/newsfactory/docs/trafikomiljo_di_20190628_low2