Underkänt för bensinbolagen – ställer inga miljö- och sociala krav

23/11: Underkänt för bensinbolagen – ställer inga miljö- och sociala krav på bränslen

Inga bensinbolag ställer tillräckligt långtgående miljö- och sociala krav när de köper bensin, diesel och etanol. Statoil är det enda bolag som ställer något så när vettiga krav. Det visar Gröna Bilisters granskning, som tjänar som vägledning för bilister som vill göra ett aktivt val mellan bolagen.

– Klart underkänt, kommenterar Kristina Birath, styrelseledamot i Gröna Bilister och ansvarig för granskningen. Bensinbolagen har haft flera år på sig att ta fram krav, men är fortfarande överraskade över att vi alls ställer frågan!

Det enda bensinbolag på svenska marknaden som redovisar att de ställer miljö- och sociala krav när de köper bränslen är Statoil. De har tagit fram ett etiskt regelverk och deltar i Global Compact, företagssamarbetet kring FN:s hållbarhetsarbete. Bensin och diesel kommer delvis från egen utvinning och raffinaderier med eget ledningssystem, med koncernövergripande, generella etiska krav vid köp av råolja och andra produkter på den internationella spotmarknaden. Statoil ställer även krav på de förnybara drivmedel företaget köper.

– Vi är övertygade om att konsumenten vill tanka ett bränsle som bidrar till en så bra miljö som möjligt och som tagits fram under rimliga förhållanden. Därför är det dags att börja ställa långtgående krav på alla bränslen, och det är en stor besvikelse att bensinbolagen inte gör det självmant. Statoil har kommit en bit på väg men också de måste ställa tydligare och mer långtgående miljö- och sociala krav vid inköp av bränslen, kommentarer Kristina Birath.

Enkäten genomfördes under hösten, och trots flera påminnelser var det endast fyra bränslebolag som svarade. Det var Hydro, som nu gått samman med Statoil, Preem, Statoil och St1. OKQ8 svarade inte, trots upprepade påminnelser.

– Vi vet att arbetsförhållandena kan vara under all kritik både på ett oljefält i Mellanösterns diktaturer och på ett sockerrörsfält i Brasilien. Nu vet vi också att bensinbolagen gör försvinnande lite för att förbättra situationen. Det är en mycket ledsam insikt, säger Mattias Goldmann, styrelseledamot i Gröna Bilister.

Gröna Bilister genomför nu en större bränslegranskning, som presenteras under våren 2008, med en energianalys ur livscykelperspektiv för respektive bränsle, kompletterad med en bedömning av respektive bränsles sociala egenskaper.

– Det finns stora skillnader mellan vad som skenbart är samma bränsle, såväl för etanolen som för bensin och diesel. Därför är det angeläget att konsumenten vet vem som saluför vad och att vi gemensamt skapar en marknad för miljövänligare, socialt bättre bränslen, säger Kristina Birath.

Gröna Bilister bedömer att vi på den svenska marknaden har den etanol som ur klimatsynpunkt är effektivast, medan det finns åtskilligt kvar att göra för arbetsförhållandena vid framtagningen.

Rapporten i sin helhet

För ytterligare information, kontakta Kristina Birath 070-349 06 15 (Mattias Goldmann 070-309 00 45)