Växjö först klimatdifferentiera p-avgiften – starkt stöd från Gröna Bilister

31/3: Växjö först klimatdifferentiera p-avgiften – starkt stöd från Gröna Bilister

Växjö kommunledning föreslår en klimatdifferentierad p-avgift, så att man betalar mer för parkeringen ju högre klimatpåverkan bilen har. Gröna Bilister är entusiastiska.

– Lokala förmåner såsom gratis parkering för miljöbilar har stor betydelse för att ställa om bilparken i miljövänlig riktning, men de premierar inte fullt ut de som väljer de klimatvänligaste bilarna. Växjös kommande p-avgifter lyckas med det, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Växjö har idag gratis parkering för alla miljöbilar. Tekniska nämnden ska nu i samråd med kommunstyrelsen arbeta fram nya klimatdifferentierade p-avgifter, som baseras på bilens utsläpp av fossil koldioxid.

– En klimatdifferentierad p-avgift kommer att påskynda omställningen till bilar med riktigt låg klimatpåverkan och ger kommuninvånarna helt nya möjligheter att påverka sina egna p-avgifter. Samtidigt blir Växjö först att fullt ut anpassa p-avgiften till förorenaren betalar-principen som såväl riksdag och regering som EU och FN ställt sig bakom, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tidigare utsett Växjö till Miljöbilsbästa kommun, med en systematisk inriktning på att gynna grönare bilism. Den kommande klimatdifferentierade p-avgiften stärker bilden av Växjö som en ledande kraft i arbetet för att minska trafikens klimatpåverkan, och Gröna Bilister hoppas att åtskilliga andra kommuner ska ta efter.

I Gröna Bilisters granskning av Växjö kommun fick kommunen särskilt beröm för

• Kommunens beslut att bli fossilbränslefri

• Kommunens höga andel egna miljöbilar

• Avsaknaden av förmånsbilar

• Stimulansen till medborgare som kör miljöbil, genom gratis parkering

• Kommunala avtal med tydlig miljöprofil, gällande bl.a. hyrbilar

• Den unikt breda satsningen på utbildning i sparsam körning, s.k. Ecodriving

• Kommunens satsning på produktion av det förnybara bränslet DME

• Den kommuninterna bilpoolen med miljöbilar så att kommunanställda slipper köra sina egna, miljösämre fordon i tjänsten

• Tankarna på att hyra ut kommunens fordon till allmänheten kvällar och helger

Gröna Bilister gav kommunen fem konkreta rekommendationer:

1. Ställ krav på att en successivt ökande andel av de fordon som används i transporttjänster som kommunen köper, ska utföras med fordon drivna med förnybara drivmedel eller hybridteknik (i linje med bl.a. Linköpings kommuns beslut).

2. Inför delfinansiering av miljöbilsinköp för företag och organisationer, om Klimpbidrag till länets gemensamma satsning inte beviljas.

3. Inför en bilpool öppen för allmänheten.

4. Ställ krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).

5. Återuppta satsningen på att etablera biogas för fordonsdrift, med stora miljövinster.

 
Ytterligare information: Mattias Goldmann, 070-309 00 45

Kommungranskningen av Växjö