Vi uppmanar Region Skåne: Lös de utpekade hindren för biogasens genombrott

26/2: Vi uppmanar Region Skåne: Lös de utpekade hindren för biogasens genombrott!

Statliga myndigheter och en rad aktörer i Skåne har enats om en handlingsplan för att göra Skåne till pilotregion för biogasutveckling. Gröna Bilister år starkt positiva och föreslår fem konkreta åtgårder för en snabb omstållning till gasbilism.

De främsta hindren för ett genombrott för gasbilar i Skåne anges vara:

A. Försvårande lagstiftning för konvertering av fordon till biogasdrift

B. Alltför glest nät av tankställen för biogas i Skåne

C. Allmän okunnighet om biogasens förutsättningar och möjligheter

Gröna Bilister delar denna bedömning och föreslår Region Skåne fem punkter för att snabbstarta omställningen:

1. Köp 100 % miljöbilar själva. Många av Skånekommunerna har fortsatt nästan inga miljöbilar i den egna flottan, mot genomsnittet i landets kommuner på över 30 procent. Köp enbart miljöbilar från nu, med prioritet för gasbilar i de kommuner där det finns biogas. Detta skapar en efterfrågan som underlättar etablering av fler gasmackar.

2. Kräv miljöbilar när ni köper transporter. Kommunerna köper skolskjuts och färdtjänst från taxi för hundratals miljoner per år, och kan påskynda omställningen hos taxi med stor klimatnytta, eftersom varje taxibils årliga körsträcka motsvarar sju privata personbilar. Ge särskild premie för biogas där sådan finns att tanka. Också detta underlättar etablering av fler gasmackar.

3. Inför en lokal gasbilspremie. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Skånekommunerna bör införa detta gemensamt, tillsammans med ett informationspaket om biogas.

4. Ge parkeringsförmåner. Kristianstad och ytterligare ett fyrtiotal kommuner gynnar miljöbilar med gratis parkering, medan flertalet Skånekommuner fortsatt likabehandlar alla bilar trots att de har vitt skild klimatpåverkan. Inför en gemensam miljöbilsförmån, med ett kort som gäller i hela Skåne.

5. Lobba för enklare regler. Gröna Bilister och biogasens intresseföreningar har länge drivit på mot regeringen för enklare regler för gasbilar, men med stöd från Region Skåne ökar chanserna att förändringarna går igenom.

– Dessa fem punkter skulle innebära att Region Skåne redan på något år kan bli världsledande i omställningen till biogas för fordonsdrift, i linje med vad man uttalat, säger Kristina Birath på Gröna Bilister.


För ytterligare information: Kontakta Kristina Birath, 0705 15 72 20.