Vi Vill Veta – Miljöinformation om drivmedel redovisas i ny rapport från Gröna Bilister

I år skulle de drivmedel som säljs i Sverige ha miljödeklarerats vid pump och laddplats. Men införandet av systemet sköts upp till nästa år. Denna miljöinformation går nu att finna i Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2020. Vi redovisar fakta om alla drivmedel som såldes år 2019, och dessutom fakta om enskilda leverantörers drivmedel.

Vinjettbild: Miljödeklaration av Kraftringens biogas. Foto: Alfred Söderberg/Gröna Bilister

Enligt klimatlagens mål ska klimatpåverkan från inrikes transporter minska med 70 procent från år 2010 till år 2030. Om man år 2019 tankade etanol E85 istället för bensin minskade man sin klimatpåverkan med 46 procent. Med biogas i tanken minskade klimatpåverkan med hela 86 procent. Om man tankade förnybar diesel HVO100 istället för vanlig diesel blev klimatnyttan 83 procent, allt enligt det underlag från Energimyndigheten som redovisas i Gröna Bilisters nya rapport Drivmedelsfakta 2020.

– Det blir allt viktigare att tänka på vad vi tankar, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters rapport. Omställningen av transporterna skapar enorm efterfrågan på nya råvaror. Det är lätt hänt att man tummar på hållbarheten i förnybarhetens namn.

Cirka 44 procent av den förnybara diesel HVO som användes i Sverige år 2019 tillverkades av palmoljeprodukter. Det motsvarar 28 procent av alla biodrivmedel och 6 procent av alla våra drivmedel över huvud taget. Enligt EU-kommissionen har förnybar diesel tillverkad av palmolja i realiteten högre klimatpåverkan än fossil diesel, på grund av regnskogsskövlingen och utdikningen i dess spår. Neste tillverkar den största delen av den HVO som används i Sverige. De har aviserat att de ska fasa ut palmoljan år 2025. Gröna Bilister uppmanar dem att också sätta ett slutår för palmoljederivatet PFAD.

– Vi måste bli kvitt palmoljeprodukterna för att bevara biodrivmedlens trovärdighet, säger Per Östborn. Riskerna är för stora. Tillverkarna måste avstå från kortsiktiga vinster för att kunna skapa en marknad som är långsiktigt livskraftig.

Elektrifieringen av vägtrafiken skjuter fart, men mängden el som användes utgjorde endast cirka 0,15 procent av drivmedelsenergin år 2019. Med tanke på elmotorns högre verkningsgrad innebär detta att cirka 0,5 procent av trafikarbetet utfördes på el. År 2020 förväntas elens marknadsandel fördubblas.

De fossila bränslena dominerar fortfarande och stod år 2019 för 78 procent av drivmedelsenergin. När den lättillgängliga råoljan sinar ökar risken att ännu fulare fossila alternativ slinker in. För första gången rapporteras att oljeskiffer använts som råvara till bensin och diesel i Sverige. Det ökar dessa drivmedels klimatpåverkan med 41 procent jämfört med då konventionell råolja används.

De stora drivmedelsleverantörerna har de senaste åren blivit sämre på att publicera miljöinformation om de drivmedel de erbjuder. Det visar att den obligatoriska miljödeklarationen behövs.

Mindre leverantörer som till största delen erbjuder förnybara drivmedel har mer att vara stolta över, och flera av dem delger också mer information. Längst har Kraftringen och E.ON kommit, som redan infört miljödeklaration vid säljstället.

– Fossilerna måste bort, den saken är klar, säger Marie Pellas, ordförande i Gröna Bilister. Men alla drivmedel påverkar miljön vid produktion eller användning. Därför är det bra att gilla olika även när det gäller förnybara bränslen. Genom att vara öppen för flera alternativ ökar vi chansen att den hållbara produktionen ska hinna möta efterfrågan.

Marie Pellas avslutar:

– Miljödeklarationen av drivmedel kommer att hjälpa oss att undvika de värsta fallgroparna. Men det säkraste sättet att minska drivmedlens miljöpåverkan är att dra ned på användningen. Vi behöver använda bil när våra resor kräver det, men massor av resor kan genomföras med andra färdmedel, som kollektivtrafik, cykel och gång. Vi måste bli bättre på att välja bil som färdmedel av behov, inte av vana.

Läs mer

Gröna Bilisters rapport Drivmedelsfakta 2020

Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se