Fortsatta satsningar på infrastruktur för biogas behövs

Gröna Bilister har svarat på regeringens remiss om ändring av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I remissen föreslås en kraftigt utbyggd infrastruktur för elfordon. Gröna Bilister stödjer förslaget, men anser att det behöver kompletteras med tydliga mål för infrastruktur för biogas.

I sitt remissvar lyfter Gröna Bilister fram följande tre huvudpunkter:

  • En utveckling av flera olika rena och höginblandade förnybara drivmedel måste främjas
  • Det behövs tydliga mål för utbyggnaden av infrastruktur för biogas
  • Konsumentinformationen bör förbättras i hela EU – i enlighet med den miljöinformation om drivmedel som har införts i Sverige

Gröna Bilister anser att en positiv utveckling av flera olika förnybara drivmedel är kritiskt för att vi ska kunna ersätta de fossila drivmedlen i tid. I det nya förslaget till EU-direktiv är det dock stort fokus på att transportsektorns omställning ska lösas enbart genominvesteringar i infrastruktur för el och vätgas.

Gröna Bilister ser stora problem med detta angreppssätt. Det riskerar att slå undan benen på marknaden för andra höginblandade och rena förnybara drivmedel som också behövs i pusslet till en fossilfri fordonsflotta – tillsammans med en offensiv reduktionsplikt för vanlig bensin och diesel. Att lägga alla ägg i en och samma korg är riskfyllt med tanke på hur viktigt det är för klimatmålen att transportsektorn kan ställa om. Gröna Bilister välkomnar offensiva satsningar på en ökad elektrifiering och ser positivt på förslagen inom detta område, men vi är långt ifrån ett läge då satsningar på andra förnybara drivmedel i vägtransporterna kan upphöra.

EU:s fokus på endast de utsläpp som kommer från avgasröret riskerar att missgynna en omställning till hållbara lösningar och de ”zero-emission vehicles” som förslaget fokuserar på finns inte. Alla fordon och drivmedel ger upphov till någon form av utsläpp någonstans och alla drivmedel har sina hållbarhetsutmaningar som måste bemötas.

Det som framförallt saknas i förslaget är fortsatt tydliga mål för infrastruktur för såväl komprimerad som flytande biogas. Gröna Bilister håller inte med om att infrastrukturen för biogas är färdigutbyggd och att det inte finns något behov av ökade investeringar inom detta område. Att säkerställa en utbyggnad av infrastruktur för biogas på de vita fläckar som finns är ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt att i närtid kunna uppnå stora klimat- och samhällsvinster. Gröna Bilister har tidigare lyft denna fråga kopplat till Trafikverkets transportinfrastrukturplanering. Likaså är det av stor vikt att regeringen fortsatt inkluderar biogasbilar i den nationella miljöbilsdefinitionen.

Gröna Bilister hoppas därmed att regeringen – och EU – klarar av att ta ett helhetsgrepp om transportsektorns omställning med flera olika förnybara drivmedelsbollar i luften!

Läs mer

Läs hela Gröna Bilisters remissvar som gäller