Gröna Bilister har svarat på remissen av utredningen “Stärkt planering för hållbar utveckling”

Gröna Bilister är mycket positiva till att bilens särställning och därmed prioritering i lagstiftningen utmanas i utredningen. Att få en mer jämlik infrastrukturplanering där fokus istället placeras på mobilitet- och transportlösningar är välkommet.

Utredningen (SOU 2021:23) kretsar mycket kring begreppet transporteffektivitet och det görs tydligt att en uppdaterad plan- och bygglag (PBL) innebär ett skifte där kommuner inte längre endast ska säkerställa fungerande trafiklösningar, utan lösningar som bidrar till ett minskat behov av resor med bil, lastbil och flyg.

Den svaghet som Gröna Bilister ser i utredningen är att PBL, som i sin grund behandlar lagstiftning för exploatering, inte kan påverka pågående markanvändning. Risken är stor att förändringen från bilsamhälle till transporteffektivitet går för långsamt för att nå våra klimatmål. Gröna Bilister vill därför uppmuntra att fortsatt arbete görs där även befintlig bebyggelse ingår mer djupgående. 

– Bilen har alltför länge haft högsta prioritet i våra samhällen och städer och det verkligen dags att vi planerar för en jämlik infrastruktur och denna modernisering av PBL är ett viktigt verktyg för detta. Men vi ser att fler verktyg behövs där vi även får med oss befintlig bebyggelse och inte endast nybyggnation, säger Marie Pellas, ordförande i Gröna Bilister. 

I utredningen introduceras begreppet mobilitetskartläggning som avser att förklara en kartläggning över mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster inom en fastighet. Gröna Bilister, som på flera fronter arbetar för ökad information och kunskap kring hållbar mobilitet, anser att en lag om mobilitetskartläggning är bra. Detta eftersom konsumentmakten stärks genom ökad information.