Allt du velat veta om våra drivmedels hållbarhet – ny rapport från Gröna Mobilister

I rapporten Drivmedelsfakta 2022 sammanställer Gröna Mobilister information om klimatpåverkan, förnybara andelar, råvaror och ursprungsländer hos de drivmedel som såldes i Sverige år 2021. Data från enskilda drivmedelsleverantörer presenteras, liksom nationella medelvärden.

Rapporten gör det möjligt att jämföra olika drivmedelstyper och drivmedelsleverantörer ur hållbarhetssynpunkt. Därmed kan den utgöra underlag vid val av drivmedel, drivmedelsleverantör och fordon.

Några slutsatser:

 • Av de fossila drivmedel som såldes i Sverige år 2021 har 48 procent okänt ursprung. Gröna Mobilister uppmanar regeringen att verka för spårbarhet och ursprungsmärkning när Sverige blir EU:s ordförandeland.

 • Nio procent av den råolja som importerades till Sverige år 2021 kom från Ryssland, en uppgång från fem procent år 2020. Alla större svenska leverantörer uppger att de stängt dörren till rysk råolja under år 2022.

 • Andelen fossilfria drivmedel var 26 procent år 2021, vilket är den högsta siffran hittills. Den stegrande reduktionsplikten är en starkt bidragande orsak till toppnoteringen – som kommer att slås år 2022.

 • El stod för 1,6 procent av drivmedlen i vägtrafiken år 2021, en markant uppgång från 0,9 procent år 2020. Med tanke på elmotorns högre verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorn innebär detta att närmare fem procent av trafikarbetet utfördes med el år 2021.

 • Klimatpåverkan hos nästan alla typer av drivmedel var lägre år 2021 än 2020. Enda undantaget var ospecificerad el, så kallad residualel. När fler aktivt väljer förnybar el blir residualen sämre.

 • Andelen av de biodrivmedel som användes i Sverige som tillverkats av inhemska råvaror ökade något från låga 12 procent år 2020 till 15 procent år 2021. En hög andel sådana drivmedel bidrar till försörjningstryggheten – viktigt i orostider som denna. Högst andel svenska råvaror fanns i biogas, 65 procent i genomsnitt.

 • Vid slutet av år 2021 fanns produktionskapacitet i Sverige för biodrivmedel som motsvarar 40 procent av den inhemska användningen samma år. Kapaciteten ökade 20 procent jämfört med år 2020, och ökningstakten ser ut att skjuta ytterligare fart de närmaste åren. Biodrivmedel tillverkade i Sverige har oftast mycket goda klimatprestanda. Reduktionspliktens utformning innebär att efterfrågan på ett biodrivmedel blir högre ju lägre dess klimatpåverkan är, vilket gynnar inhemsk produktion.

 • Andelen palmoljeprodukter (palmolja och PFAD) bland råvarorna till förnybar diesel HVO sjönk från tio procent år 2020 till åtta procent år 2021. Andelen sjunker ännu mer i år, eftersom palmolja och PFAD inte får användas för att uppfylla reduktionsplikten från den 1 januari 2022.

 • Den bästa HVO100 ur klimatsynpunkt år 2021 erbjöds av Circle K. Den minskade klimatpåverkan med 82 procent jämfört med genomsnittlig diesel.

 • Den etanol E85 som hade bäst klimatprestanda år 2021 erbjöds av OKQ8, Preem och Tanka. Den som tankade E85 hos dessa leverantörer minskade sin klimatpåverkan med 60 procent jämfört med om tanken fyllts med bensin.

 • Nästan all fordonsgas i Sverige har mycket låg klimatpåverkan. År 2021 bestod den i genomsnitt av 98 procent förnybar biogas. Gröna Mobilister lyfter fram Borlänge Energi, Skövde Biogas och Småländska bränslen, som enbart använder svenska förnybara råvaror. Tankade man hos dem år 2021 minskade man klimatpåverkan med 93 – 95 procent jämfört med om man tankat bensin.

Ett skäl till att rapporten Drivmedelsfakta 2022 presenteras sent på året är att leverantörerna inte måste publicera miljöinformation om de drivmedel de sålde föregående år förrän den 1 oktober, trots att de har data tillgängliga i början av juni. Ändå hade flera leverantörer inte uppdaterat sina miljödeklarationer vid pump under andra halvan av november. De bryter därmed mot lagen.

Gröna Mobilisters utvärdering av den lagstadgade miljöinformationen om drivmedel visade att med enkla justeringar i regelverket skulle den bli mycket mer aktuell, lättillgänglig och heltäckande.

– Regeringen har aviserat en ny slags klimatpolitik, säger Per Östborn, projektledare hos Gröna Mobilister. Låt god konsumentupplysning om våra drivmedels hållbarhet bli en del av denna politik. Vi behöver också liknande miljödeklarationer av fordon och olika resesätt. Vi vill veta!

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson avslutar:

– Det är liberal politik att ge marknadskrafterna spelrum i omställningen. Men för att marknadskrafterna ska verka i hållbar riktning måste vi ges möjlighet att göra upplysta val.

Mer information

Gröna Mobilisters rapport Drivmedelsfakta 2022

Gröna Mobilisters utvärdering Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta!

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister, per.ostborn@gronamobilister.se