Gröna Mobilister utmanar Energimyndigheten – bränslebolag döljer miljöinformation i strid med lagen

Energimyndigheten låter företag som driver hundratals tankstationer slippa att redovisa sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Gröna Mobilister menar att detta strider såväl mot lagkravet att lämna miljöinformation som mot EU:s förnybartdirektiv. För att få myndigheten att bekänna färg lämnar vi idag in begäran om tillsyn av fyra drivmedelsleverantörer.

De leverantörer som Gröna Mobilister begär tillsyn av ger för närvarande ingen miljöinformation till konsumenter enligt gällande regelverk. Om Energimyndigheten vid tillsynen ger leverantörerna tillåtelse att fortsätta att dölja denna information kommer Gröna Mobilister att överklaga beslutet till domstol.

Regelverket kring miljöinformation om drivmedel trädde i kraft den 1 oktober 2021. Drivmedelsleverantörer måste publicera information på webben om sina drivmedels klimatpåverkan, deras förnybara andel, råvarorna, samt om dessa råvarors ursprungsländer. På större mackar ska dekaler med sammanfattande information fästas vid påfyllnadsanordningen.

– Vi är många som vill minska vårt klimatavtryck kopplat till transporter och nu när effektiva styrmedel som reduktionsplikten tas bort eller försvagas blir det ännu viktigare att ge konsumenterna makten att själva välja förnybara och hållbara drivmedel, säger Victor Bärring, projektledare på Gröna Mobilister.

Önskan att undvika rysk energi efter Rysslands invasion av Ukraina gör dessutom att konsumentupplysning om råvarornas ursprungsland är särskilt intressant i dagens läge.

Trots detta låter Energimyndigheten leverantörer som inte driver några stora mackar slippa att ge någon miljöinformation över huvud taget. Tillsammans driver dessa leverantörer flera hundra tankstationer i Sverige. Myndigheten motiverar sitt ställningstagande genom att hävda att leverantörer som inte driver någon stor mack vare sig behöver ge miljöinformation vid pump eller på sin webbplats, enligt 11 a – b § i drivmedelsförordningen.

Gröna Mobilister argumenterar i rapporten Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått? för att detta är felaktigt (sid 15 – 16). Undantaget från kravet att fästa dekaler på mindre säljställen enligt 11 b § innebär inte ett undantag för den leverantör som driver dessa säljställen från kravet att ge konsumenter miljöinformation på webben enligt huvudregeln i 11 a §.  

– Vi har argumenterat med Energimyndigheten om detta sedan hösten 2021, säger Per Östborn, projektledare för Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta. Vårt sätt att läsa drivmedelsförordningen framstår för mig som självklart. Därför känns det märkligt att Energimyndigheten envist har vägrat att erkänna detta.

För att få en professionell bedömning lät Gröna Mobilister Naturskyddsföreningens jurist Josia Hort granska de relevanta paragraferna i drivmedelsförordningen. Hans utlåtande kan läsas här.

Energimyndighetens tolkning av drivmedelsförordningen innebär dessutom att Sverige bryter mot Artikel 30 i EU:s förnybartdirektiv, som säger att konsumentinformation ska ges om biodrivmedels geografiska ursprung och råvaror, oberoende av leverantörens storlek.

– Det främsta skälet till att vi ställer denna fråga på sin spets är principiellt, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Vi vill kunna lita på att Energimyndigheten står på konsumenternas sida, att de uppfyller sitt uppdrag att verkställa lagar och förordningar och se till att de efterlevs.

Tillsyn av fyra leverantörer

För att Energimyndigheten ska kunna ta ett beslut som sedan kan granskas av domstol måste Gröna Mobillister välja ut enskilda leverantörer som vi begär att myndigheten gör tillsyn av. Vi riktar inte någon kritik mot dessa leverantörer. Flera av dem erbjuder hållbara drivmedel med mycket hög förnybar halt. Att ge korrekt miljöinformation om sådana drivmedel kan ses som marknadsföring.

  • Skelleftebränslen driver fler än 100 tankställen. De flesta av dessa erbjuder diesel eller bensin. Förnybar diesel HVO100 säljs på 7 tankställen och fordonsgas på 1 tankställe. Gröna Mobilister kan inte hitta någon miljöinformation på deras hemsida enligt Energimyndighetens föreskrifter.

  • OG Clean Fuels driver 45 tankställen för fordonsgas. Företaget har tagit över de tankställen som tidigare drevs av Fordonsgas. Gröna Mobilister kan inte hitta någon miljöinformation på deras hemsida enligt Energimyndighetens föreskrifter.

  • Oskarshamn Energi driver 3 tankställen för fordonsgas. Gröna Mobilister kan inte hitta någon miljöinformation på deras hemsida enligt Energimyndighetens föreskrifter.

  • Biofuel Express driver 101 tankställen, där det säljs HVO100, biodiesel B100, HVO diesel (som räknas av mot reduktionsplikten), samt diesel. [Uppdatering: Gröna Mobilister kan inte hitta någon miljöinformation på deras hemsida enligt Energimyndighetens föreskrifter.] För att få [sådan] miljöinformation måste man bli kund och logga in på tjänsten Insight. Energimyndigheten måste pröva om miljöinformation [på webben] ska vara fritt tillgänglig för alla konsumenter eller endast för kunder.

Mer information

Kopia av begäran av tillsyn av fyra drivmedelsleverantörer, inskickad den 8 juni 2023

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta

Gröna Mobilisters rapport Hur mycket miljöinformation om drivmedel har vi fått?

Kontakt: Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister, per.ostborn@gronamobilister.se

Vinjettbild: Småländska bränslen är en liten leverantör som lämnar föredömlig miljöinformation om sin biogas, som görs av svenska råvaror.