Miljödeklaration av bilar på gång: Gröna Mobilister lämnar in remissvar

Gröna Mobilister har i flera år drivit kampanj för obligatorisk miljödeklaration av bilar. Nu har föreningen lämnat in synpunkter på regeringens remiss av Energimyndighetens förslag till en sådan deklaration. Förslaget är ambitiöst och bra – men kan bli ännu bättre.

År 1999 antog EU sitt så kallade fordonsmärkningsdirektiv. Riktlinjerna är ganska vaga. Sverige ligger i bottenskrapet bland medlemsländerna när det gäller ambitionsnivån. Här finns inga rättsligt bindande krav alls på miljörelaterad konsumentupplysning om bilar, endast allmänna råd från Konsumentverket. Dessa följs sällan fullt ut av återförsäljarna.

Av dessa skäl är det mycket glädjande att Energimyndigheten presenterat ett ambitiöst förslag på lagstadgad miljödeklaration av lätta fordon, och att regeringen skickat ut detta förslag på remiss.

En väl genomförd miljödeklaration av fordon kan påverka såväl konsumenter som tillverkare, och därmed bidra till att styra bilbranschen i hållbar riktning. En liknande styrning har redan skett till följd av energimärkningen av vitvaror och Euro NCAP:s säkerhetsklassning av bilar.

Det politiska stödet för lagstadgad miljödeklaration av bilar är förhållandevis brett. Liberalerna är det riksdagsparti som gått längst i denna fråga. De lade fram förslag om miljödeklaration av fordon med livscykelperspektiv i sin klimatmotion år 2021.

Centern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gav stöd till en ambitiös miljödeklaration redan år 2019. I Gröna Mobilisters valenkät år 2022 motsatte sig inget riksdagsparti en miljödeklaration enligt de riktlinjer Energimyndigheten drar upp

Gröna Mobilister anser att Energimyndighetens förslag till miljödeklaration av lätta fordon har stora förtjänster. Förslaget bör dock utvecklas på flera punkter. Detta diskuteras i detalj i föreningens remissvar.

En miljödeklaration av det slag Energimyndigheten föreslår bryter ny mark: den skulle bli den första fordonsmärkning i världen som redovisar utsläpp från bilens hela livscykel, i enlighet med Liberalernas klimatmotion.

Chansen är stor att en sådan miljödeklaration sprids till fler länder. Den kan också inspirera EU till ett nytt fordonsmärkningsdirektiv.

– Nu gäller det att regeringen driver frågan vidare politiskt och låter Sverige lysa som ett internationellt föredöme, säger Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister. Att möjliggöra hållbara val på en fri marknad är borgerlig politik av bästa märke.

Läs mer

Regeringens remiss av Energimyndighetens rapport Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp

Gröna Mobilisters remissvar

Vi Vill Veta! Gröna Mobilisters kampanj för miljödeklaration av fordon