Avsevärd effekt av miljöinformation om drivmedel

Energimyndigheten har följt upp effekten av miljöinformation om drivmedel. Av de tillfrågade bilisterna hade 35 procent sett miljöinformationen. Av dessa hade 19–24 procent låtit informationen påverka valet av drivmedel. Effekten kan bli stor eftersom det handlar om stora mängder drivmedel.

Hela 75 procent av de 1 000 respondenterna i Energimyndighetens undersökning uppger att miljöinformationen skulle påverka valet av nästa bil, medan 38 procent anger att denna påverkan är betydande.

Respondenterna fick också möjlighet att fritt uttrycka sina tankar om miljöinformationen. Den vanligaste synpunkten var att miljöinformationen är bra. 94 sådana svar kom in. Det är mer än dubbelt så många som de 43 respondenter som svarade att miljöinformationen är dålig.

Dubbelt så många har uppmärksammat miljödeklarationen vid pump som miljöinformationen på webben, motsvarande 30 respektive 16 procent av respondenterna. Endast 5 procent har bara sett miljöinformationen på webben.

Trots detta menar myndigheten att den obligatoriska miljödeklarationen vid pump kan tas bort. Obligatorisk miljöinformation på webben räcker.

– Att ta bort pumpmärkningen skulle drastiskt försämra miljöinformationens genomslag och effekt, säger Gröna Mobilisters drivmedelsexpert Per Östborn. Det visar Energimyndighetens eget dataunderlag.

Genom att i stället förbättra miljöinformationen både vid pump och på webben kan effekten bli mycket större än den redan är. Gröna Mobilister har presenterat ett antal förslag för Energimyndigheten för att utveckla miljöinformationens utformning och innehåll, samt förslag på åtgärder för att öka dess genomslag. Presentationen kan laddas ned här.

Den 29 maj publicerade Gröna Mobilister en debattartikel i SvD som uppmanar regeringen och de EU-parlamentariker som väljs den 9 juni att på EU-nivå se till att fossil energi blir spårbar och förses med ursprungsdeklaration. Detta skulle göra miljöinformationen mer heltäckande. Fördjupande bakgrund med enkätsvar från alla riksdagspartier om spårbarhet erbjuds i ett PM.

Flera styrmedel mot fossilfria transporter har försvagats eller avvecklats, som reduktionsplikt och miljöbilsbonus. Dessutom har skatten på fossil bensin och diesel sänkts.

– När skarpa styrmedel skjuts i sank blir konsumentupplysning ett ännu viktigare verktyg i omställningen än tidigare, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Victor Bärring. Vi bilister måste nu självmant välja bort bensin och diesel till förmån för hållbara drivmedel.

Många dieselbilar kan köras på förnybar HVO100, men gör det sällan. Etanolbilar körs idag till 90 procent på bensin. Laddhybrider körs allt för ofta på bensin eller diesel i stället för på el. Det finns också skillnader mellan olika drivmedelsföretag. År 2022 valde OKQ8 som enda leverantör bort palmoljeprodukter som råvara till den HVO100 de köpte av Neste, vilket syns på miljöinformationen.

De stora drivmedelsföretagens branschorganisation Drivkraft Sverige har velat slippa obligatorisk miljömärkning vid pump lika länge som Gröna Mobilister drivit kampanj för den – i över 10 år. De klagar nu på höga administrativa kostnader. Energimyndigheten ger dem delvis rätt, trots att deras egen undersökning visade att prispåslaget vid pump endast skulle bli kring 0,3 öre per liter bränsle om denna kostnad lades på konsumenten.

– Om politikerna skulle mena att 0,3 öre litern är ett för högt pris att betala för att hjälpa oss konsumenter att bidra till omställningen, då har de bevisat att kostnaden är ett svepskäl, säger Victor Bärring. Då lurar andra intressen i bakgrunden.

Förutom sådana intressen finns intressen som verkligen vill ha miljömärkning vid pump, nämligen de företag som främst satsar på att tillverka eller sälja förnybara drivmedel. Upphandlare vill också ha bra miljöinformation som urvalsinstrument, liksom konsumentorganisationer som M Sverige och miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen.

Samtliga sex myndigheter som svarade på remissen av Energimyndighetens utredning år 2017 ville också ha miljömärkning vid pump, inklusive Konsumentverket och Naturvårdsverket. Den ansvariga myndigheten verkar vara den enda som är skeptisk.

Läs mer

Energimyndighetens rapport Miljöinformation om drivmedel – en första effektuppföljning av styrmedlet

Gröna Mobilisters drivmedelsexpert Per Östborn utvecklar tankarna i detta pressmeddelande och gör personliga reflektioner i en längre bloggpost. Där presenteras en mer detaljerad analys av datamaterialet från Energimyndighetens undersökning än i dess egen rapport. Per är projektledare för Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta.