Vad säger remissinstanserna om Energimyndighetens promemoria Miljöinformation om drivmedel?