Remissvar från Gröna Bilister gällande Energimyndighetens promemoria ”Miljöinformation om drivmedel”