Politikerna rör om i bränslegrytan – hur kommer soppan att smaka?

Flera spelregler införs nu som syftar till att göra våra drivmedel hållbara. Vissa beslut påskyndar omställningen till fossilfrihet, andra bromsar den för att vi ska slippa biodrivmedel som skadar natur och miljö. Det är svårt att förutse den sammantagna effekten. I bästa fall har vi en välsmakande förnybar soppa i god tid före år 2030.

Den 1 juli sjösätts det så kallade bränslebytet. Det har två delar: reduktionsplikt och skattebefrielse för vissa förnybara drivmedel. Skattebefrielsen gör att det kommer att förbli billigare att tanka etanol E85 eller biogas än bensin.

Reduktionsplikten

Idén bakom reduktionsplikten är att klimatpåverkan från bensin och diesel ska sjunka enligt en förutbestämd kurva. I praktiken innebär detta att en växande andel biodrivmedel måste blandas in. Att fokus ligger på klimatpåverkan

snarare än på förnybar andel innebär att biodrivmedlen med lägst utsläpp gynnas. Gröna Bilister anser att detta är en mycket god princip.

År 2019 ska utsläppen från diesel vara 20 procent lägre än från fossil diesel. Detta innebär att drygt 25 procent förnybar diesel måste blandas in. Som jämförelse var inblandningen 20 procent år 2017. År 2020 krävs 21 procents utsläppsreduktion. 

År 2019 ska utsläppsreduktionen för bensin vara 2,6 procent. Det motsvarar en inblandning på 7 procent etanol, att jämföra med dagens 5 procent. År 2021 höjs reduktionspliktentill 4,6 procent.

Regeringen har formulerat målet att utsläppen från både bensin och diesel ska ha sjunkit med 40 procent till år 2030. Detta mål är ännu så länge inget krav. 

Skattebefrielse för biodrivmedel 

Varken etanol E85, fordonsgas eller rapsoljediesel RME100 omfattas av reduktionsplikten. De förnybara delarna av dessa drivmedel slipper både energiskatt och koldioxidskatt. Det gör också biodiesel HVO. Detta har redan fått genomslag på priset.

Den 15 juni kostade bensinen 15,76 kr/l hos Preem, medan E85 kostade 10,46 kr/l. Om man väljer E85 sparar man därmed 1,3 kr per liter bensinekvivalent. 

Samma dag kostade biogas 18,56 kr/kg hos E.ON för medlemmar i Gröna Bilister (se faktaruta). Därmed sparar man 2,9 kr per liter bensinekvivalent genom att välja biogas istället för bensin. 

Palmoljeprodukten PFAD motas bort

Det finns fler värden än fossilfrihet. Att använda palm fatty acid distillate (PFAD) som råvara till biodiesel bidrar till skövling av regnskog i Indonesien. PFAD är en biprodukt som uppstår vid raffineringen av palmolja. År 2017 tillverkades 40-50 procent av all biodiesel HVO i Sverige av PFAD. Detta motsvarar cirka en tredjedel av alla våra biodrivmedel.

Efterfrågan på PFAD till biodiesel har bidragit till att världsmarknadspriset är nästan lika högt som för palmolja. Därför har regeringen beslutat att PFAD från den 1 januari 2019 inte längre ska klassas som restprodukt. Då kommer PFAD att stängas ute från den svenska marknaden tills den uppfyller de hållbarhetskriterier som ställs på andra råvaror. Bland annat måste den bli spårbar ända tillbaka till oljepalmsplantagen. 

Detta kommer att medföra tillfällig brist på biodiesel i Sverige och stigande priser. Men just detta kommer i sin tur att trigga igång investeringar i HVO som tillverkas av lite dyrare, men mycket mer hållbara råvaror från svenskt skogsbruk och trävaruindustri. 

Gröna Bilister anser att omklassningen av PFAD är nödvändig. Det faktum att priserna på PFAD och palmolja är ungefär lika höga innebär att efterfrågan på PFAD eldar på en överhettad palmoljeindustri lika mycket som efterfrågan på palmolja. Om regnskogsskövlingen fortsätter i samma takt som nu kan ett av världens rikaste naturområden vara helt ödelagt om 60 år. 

Miljödeklaration av drivmedel

Under parollen Jag Vill Veta har Gröna Bilister i flera år tryckt på för att vi konsumenter ska få information om våra drivmedels klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer. Den 20 juni antog riksdagen en lag som gör det möjligt för regeringen eller Energimyndigheten att utfärda föreskrifter om detta. 

Miljöminister Karolina Skog har lovat att det ska bli en sådan miljödeklaration vid pump. Däremot har regeringen tvekat om den ska innehålla en ursprungsdeklaration. De är rädda för att EU inte tillåter det. Under våren gav dock EU-kommissionen ett formellt klartecken. I bästa fall kan vi därför ha fyllig konsumentinformation på macken till nästa sommar.

Sådan konsumentinformation kompletterar regleringarna och de ekonomiska styrmedlen. När PFAD stängs ute från den svenska marknaden finns risken att den ersätts av palmolja. Om bolagen tvingas redovisa råvaror och ursprungsländer kan dock upphandlare och privatpersoner enkelt välja bort biodiesel gjord av palmolja. Bolagen kommer att konkurrera om att erbjuda de mest hållbara drivmedlen med lägst klimatpåverkan.

Per Östborn / Gröna Bilister

Palmolja & PFAD

Gröna Bilister har sammanställt alla relevanta fakta om palmolja och PFAD. Läs mer här.

Läs mer om kampanjen

Här kan du läsa allt om Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta, och om den politiska process som nu mynnat ut i en lag som gör en miljödeklaration vid pump möjlig.