Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Beskriv vilka regler ni har för att resa med cykel på era fordon:

Det finns särskilda regler för att ta med cyklar eller elsparkcyklar i SL-trafiken. Det är möjligt att medta hopfällda cyklar, små barncyklar utan cykelkedja, hopfällda elsparkcyklar (om de är under 120 cm långa i hopfällt skick), samt vanliga sparkcyklar. Dessutom gäller att cyklar och elsparkcyklar som inte är hopfällda får tas med på pendeltågen och Saltsjöbanan under vissa tider och på vissa sträckor (se sl.se/cykelregler för detaljerade regler kring detta). Ännu ett undantag är SL:s pendelbåtar, där är det tillåtet att ta med cyklar och sparkcyklar av olika varianter i mån av plats. Du får inte cykla eller åka sparkcykel, elsparkcykel, skateboard, inlines eller liknande på SL:s område.

Hur köper en biljett?

App, Kort i biljettautomat på hållplats, Kort på fordon, I bemannad disk, Annat

Vilka miljörelaterade krav ställer ni i era upphandlingar av underleverantörer? Nämn de viktigaste.

Styrningen av miljö i upphandlingar återfinns i Trafikförvaltningens riktlinjer miljö och energi (SL-S-477148). Där finns bl.a. följande krav på underleverantörer:

Tjänstekrav, GK-11548 – Krav på leverantör -Miljöledningssystem standard (miljöledningssystemet ska minst omfatta bl.a. att miljökrav på underleverantörer ställs och att efterlevnad av dessa miljökrav följs upp)

Tjänstekrav, GK-11550 – Krav på leverantör – leverantörskedja
Leverantören ska säkerställa att samtliga anlitade underleverantörer under uppdraget bedriver ett systematiskt miljöarbete.

Tjänstekrav, GK-11551 – Krav på leverantör – underleverantör kravuppfyllnad
Leverantören ska säkerställa att samtliga anlitade underleverantörer inom ramar för varje avtal uppfyller trafikförvaltningens krav.

Tjänstekrav, GK-11614 – Systematiskt miljöarbete – underleverantörer – kravuppfyllnad inom ramavtalet
Entreprenören ska säkerställa att samtliga anlitade underleverantörer inom ramar för varje avtal uppfyller trafikförvaltningens krav.

20 Miljökrav för avtal inom drift och underhåll
20.15 Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning
Entreprenören ska ha ett systematiskt arbetssätt för avfallshantering som säkerställer:
• miljöriktig hantering i leverantörskedjan och underleverantörer.

Dessutom finns miljökrav som förs vidare från Riktlinjer buller och vibrationer.

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation och handlar upp all trafik, underhåll och byggnation. Vi har sedan många år tillbaka ställt miljökrav på våra leverantörer och underleverantörer. Kravställningen utveckla kontinuerligt.

Era tidtabeller finns tillgängliga via:

App, Hemsida, I tryckt form på hållplatser, Hämta ut/beställa hem tryckt broschyr, Annat

Erbjuder ni rabatter när flera åker tillsammans?

Det finns en gruppbiljett för skolklasser, där biljetten har ett förmånligt pris och endast kan användas av grupper (under vissa förutsättningar).

Vilka rabatter har ni för olika enskilda resenärer?

Vissa resenärer betalar ett lägre, rabatterat pris. Priser och mer information om de rabatterade biljetterna finns på sl.se/sortiment-och-regler.
• Barn som är under 6 år reser alltid gratis. Av säkerhetsskäl får de dock aldrig åka ensamma.
• Barn som är under 7 år får åka gratis tillsammans med en annan person som är över 7 år och har en giltig biljett.
• Barn och ungdomar får resa till rabatterat pris från och med att de fyller 6 år till den dag de fyller 20 år. En periodbiljett som är köpt till rabatterat pris kan användas av en person som fyller 20 år under den tid som periodbiljetten gäller.
• Pensionärer har rätt att resa till rabatterat pris från och med dagen de fyller 65 år. Rabatterat pris gäller även de som är yngre än 65 år men kan visa upp Försäkringskassans ”Intyg för förmånstagare” eller Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”.
• Studenter som har fyllt 20 år har rätt att resa till rabatterat pris om de kan visa upp id-kort och en giltig studentlegitimation med SL:s logo.

Under veckoslut och vissa storhelger gäller särskilda regler. Då får resenär som har fyllt 18 år och reser med en giltig biljett gratis ta med sig upp till 6 barn som har fyllt 7 men inte 12 år.

Periodbiljett är billigare ju längre tidsperiod de täcker, t.ex. årsbiljett är billigare per dag än 30-dagarsbiljett osv.

Det går att köpa biljett via er för resor till alla angränsande län:

Inte alla men en del

Gåt det att resa med husdjur hos er?

Ja

Tar ni kontakt med lokalsamhällen innan ni genomför större förändringar som påverkar möjligheten att resa? Exempelvis ifall det blir färre turer till landsbygdsort eller ifall rutter görs om osv.

Alltid

Finns det lågt insteg på alla era fordon?

Ja

Reser resenärer med rullstol eller rullator gratis?

Nej, ingen av dom

Får en betalande resenär ta med sig barn/unga vuxna på samma biljett?

Barn som är under 7 år får åka gratis tillsammans med en annan person som är över 7 år och har en giltig biljett. Under veckoslut och vissa storhelger gäller särskilda regler. Då får resenär som har fyllt 18 år och reser med en giltig biljett gratis ta med sig upp till 6 barn som har fyllt 7 men inte 12 år.

Har era fordon AC eller andra liknande bekvämligheter? Nämn de viktigaste.

Merparten av bussarna har AC (ca 700 av 2200 som inte har AC). Alla nya spårfordon har AC, idag är andelen 44%. Uppgradering av fordonsparken för bussar och tåg sker succesivt och vid införande av nya trafikavtal. På alla nya bussar finns även tillgång till usb-laddare (uppgift om antal saknas här).

Ifall det uppstår störningar som påverkar punktligheten, hur kommunicerar ni då detta till resenärer och hur kan resenärer få kontakt med er?

Via vår egen reseplanerare samt genom öppen data för användning i andras reseplanerare
Via nyhetsbrev (vid större planerade störningar)
Via digitala avgångsskyltar och pratorer i kollektivtrafiksystemet (vid akuta störningar)
Via ljudutrop på plattformar.
Kund kan nå oss via kundtjänst personligt eller via vår webb men kan också via personal på plats ute i trafiken

Trafikutövare ska informera via utrop och på digitala skyltar vid förseningar. Trafikutövare har också möjlighet att lägga upp störningsinformation på sl.se och SL-appen. Vid stora störningar finns det möjlighet för Kommunikationsavdelningen att lägga upp lavinmeddelanden i appen och på sl.se. Det finns också redaktionell information på sl.se och i vissa fall i sociala medier om stora planerade förändringar och arbeten. Vid akuta störningar går det att kontakta SL Kundtjänst via telefon och chatt.

Detta måste ni bli bättre på:

Vi arbetar med systematiskt förbättringsarbete på flera nivåer i verksamheten med ständigt fokus på resenären. Målet är ett ökat kollektivt resande. Exempel på ett områden som kontinuerligt utvecklas är realtidsinformationen.

Vi deltar i utvecklingsarbete med andra aktörer, vilket inkluderar forskningssamverkan, och samarbetar med andra aktörer inom mobilitetstjänster för att möta våra resenärer.

Som kollektivtrafikhuvudman har vi ett stort ansvar att bidra till regionens mål om att halvera klimatpåverkan till 2030. Där har elektrifiering av busstrafiken en mycket stor roll, liksom energieffektivisering av fastigheter och trafik i stort. Skärgårdstrafiken behöver också bidra här.

Detta gör ni extra bra:

Alla våra bussar går på förnybart drivmedel sedan 2018 – nu tar vi nästa steg och ska elektrifiera bussflottan för att ytterligare minska koldioxidutsläppen.

Vi deltar aktivt i utvecklingen mot en emissionsfri trafik. Ett bra exempel på hur vi satsar på utveckling inom sjötrafiken är utvecklingsarbetet med Candela och emissionsfri sjötrafik.

Att arbeta med hållbarhet innefattar för vår del inte enbart miljö utan även området social hållbarhet. Här kan nämnas arbete med hållbara leverantörskedjor, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Därför borde ni vinna som bästa huvudman inom kollektivtrafik år 2023:

• Vi har arbetat aktivt i mer än 30 år för att fasa ut fossilt drivmedel.
• Vi satsar framåt för att ytterligare minska klimatpåverkan med elektrifiering.
• Oavsett hur man reser på land så reser vi miljövänligt (Bra Miljöval-märkt) – med oss är du alltid en grön mobilist.
• Vi lär unga att resa hållbart (satsningar på sommarlovsbiljetter).
• Vi gör stora investeringar för utbyggd kollektivtrafik för att kunna möta en växande storstadsregion.
• Vi är föregångare inom tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning.
• Trygghetscentralen, som går att nå med chatt och telefon dygnet runt, är unik i ett internationellt perspektiv.

Trafikförvaltningen, Region Stockholm