Årsmöte 2024

Inbjudan till årsmöte 2024

 

Dag & tid: Årsmötet hålls den 9 april 2024 kl. 19:00 – 21:00

Plats: Digitalt i Google Mett, här är länken. Har du problem med anslutning eller annat, ring Victor Bärring på 0730649285 eller mejla Victor.barring@gronamobilister.se.

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid mötet
 6. Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Framläggande av föreningens årsberättelse 
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Av styrelsen väckta frågor
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner 
 14. Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
 16. Framläggande och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 17. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse samt val av dessa varav en ledamot utses till ordförande och en ledamot väljs till kassör
 18. Ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter fram till nästa årsmöte 
 19. Val av revisorer och suppleant 
 20. Val av valnämnd bestående av tre ledamöter för förberedelse av val på nästa årsmöte
 21. Mötet avslutas

Möteshandlingar

Årsmöte 2024