Sverige bör ta täten mot en grön framtid

2/10: Sverige bör ta täten mot en grön framtid

FN:s klimatpanel IPCC har åkt hem, nu är det dags för handling. I en unik samverkan mellan industri och miljöorganisationer föreslår vi ett samhällskontrakt för framtiden, skriver bland andra Petter Holland, VD Preem.

Det är lätt att se IPCC:s val av Sverige som mötesplats som ett rop på hjälp från världens samlade klimatexpertis. För här finns potentialen att ta det globala klimatledarskap som världen behöver. IPCC-mötet i Stockholm visar att Sverige måste ta viktiga steg framåt, särskilt inom omställningen av transportsektorn.
Den sektor där Sverige har mest kvar att göra och samtidigt har fått störst internationell uppmärksamhet är transporterna. Vårt beslut att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030 imponerar på omvärlden. Vi vet att mycket av arbetet återstår, men också att de första stegen gett ett bättre resultat än de flesta trott.
 
Omställningstakten mattas av
För ett par år sedan kunde statsminister Reinfeldt för utländska delegationer visa upp världens snabbaste omställning från fossilt till förnybart i transportsektorn, främst etanol och biogas. Den omställningen har tappat styrfart och i dag har försäljningen av etanol- och gasbilar gått ned till nivåer som riskerar att vi inte når målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Dessutom tas inte möjligheterna till effektiviseringar av gods- och persontransporter till vara och krångliga regler och höjda skatter har införts.
Klimathotet kräver att vi radikalt effektiviserar och minskar energianvändningen och vårt beroende av fossila bränslen, vilket också skulle vara positivt för vår handelsbalans. Råoljeimporten kostar över 100 miljarder kronor per år, eller 300 miljoner kronor om dagen. En utveckling av globala bioenergimarknader och satsning på svensk kompetens och produktion av klimateffektiva biodrivmedel skulle skapa en ny grön industribransch, tryggare energiförsörjning samt förbättrad svensk ekonomi. Situationen är liknande i nästan hela Europa, liksom i många av världens fattigaste länder, som lider av höga oljenotor.
Sverige har förutsättningarna
Ett föregångsland som avvecklar fossilbränsleberoendet skulle alltså ha stor betydelse, och Sverige har unika förutsättningar med stora skogsarealer, mycket jordbruksmark i träda och goda möjligheter att bygga ut vindkraft för el till transporter. Därtill har vi avancerad industriell kompetens, industrier med intressanta bioprodukter, världsledande biodrivmedel med hög klimatnytta, erfarenheter från utfasningen av olja för värme, en stor och världsledande fordonsindustri med vana av miljö- och systemtänk samt stor öppenhet mot omvärlden.
Svenska företag är världsledande på att bland annat tillverka föregångsbränslet talloljediesel, etanol med mycket hög klimatnytta och biogas från restprodukter. Vår fordonsindustri har hög kompetens inom bränsleeffektivisering och biodrivmedelsområdet, och de fossiloberoende fordonen finns till stor del redan i dag. Dessa framgångar kan inspirera företag och politiker i andra länder, på samma gång som det ger fördelar för Sverige. Vägledande bör vara höga krav på hållbarhet, klimat- och kostnadseffektivitet, försörjningstrygghet, jobb och ekonomi.
En konkurrenskraftig svensk produktion av förnybar energi till transportsektorn skapar tusentals arbetstillfällen, på liknande sätt som i värmesektorn, som övergått till inhemska förnybara bränslen och skapat mängder med arbetstillfällen.
Passiviteten måste brytas
Sveriges utsläpp måste minska ytterligare och våra åtgärder får än större effekt om vi blir ett tydligt föregångsland inom transportområdet. Därför behövs det ett tydligt politiskt ledarskap så att industrin och investerare vågar litar på den långsiktiga visionen. IPCC:s allvarliga budskap måste mötas med offensiv lösningsinriktad politik för att bryta den passivitet som råder i klimatpolitiken.
Vi ser tre konkreta områden framför oss:
* Låt IPCC-mötet bli startskottet för ett svenskt samhällskontrakt. Lansera idén om ett svenskt samhällskontrakt mellan politik, biodrivmedelsproducenter, biodrivmedelsdistributörer, fordonstillverkare och fordonsägare om en sammanhållen, långsiktig och skarp politik för att minska transporternas utsläpp. Lyft fram omställningen av transporter som Sveriges viktigaste bidrag i klimatarbetet och att vi har för avsikt att vara absolut globalt ledande i detta arbete, både med politik och industriella investeringar.
* Vässa målet. Fossilbränsleoberoende är för vagt för att få en globalt ledande position och regeringen bör klargöra att det är frihet från fossila drivmedel som är det långsiktiga målet, kombinerat med ökad effektivitet och minskat onödigt resande.
* Mer samarbete. Ett ledande arbete är först värdefullt när andra kan ta efter, och regeringen bör klargöra att vi brett söker samarbeten, att handels- och bistånds- relationer får denna inriktning och att vi generöst delar med oss av våra erfarenheter – öppenhet är lönsamt!
Carl von Schantz
divisionschef Lantmännen Energi
Henrik Henriksson
Executive Vice President & Head of Sales and Marketing Scania
Mattias Goldmann
talesperson Gröna Bilister
 
Petter Holland
VD, Preem
Svante Axelsson
generalsekreterare Naturskyddsföreningen