Dags att lämna gamla hjulspår

Trafikverket och ansvariga departement måste lämna gamla hjulspår och sluta backa in i framtiden, skriver Johanna Grant, ordförande för Gröna bilister.

Denna debattartikel publicerades i ETC den 7 mars 2016. Läs här.

Trafikverkets inriktningsplan för transportinfrastrukturplanering från 2018 fram till 2029 är en viktig pusselbit i Sveriges arbete för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta och noll nettoutsläpp 2045. De infrastruktursatsningar som planeras och utförs under den aktuella tidsperioden utgör elva viktiga klimatomställningsår som kommer att ha stor inverkan på hur människor väljer att resa.

Ungdomar idag tenderar att värdera en egenägd bil lägre till förmån för möten och handel via nätet. Framtidens mobilitet handlar mer om att ha tillgång till tjänster än om eget ägande. Samtidigt finns det tecken på att ungdomar kommer att välja gå i samma fotspår som de äldre generationerna om det är samma val de presenteras för. Med en samhällsutveckling som idag, kommer framtidens resenär därmed vara väldigt lik dagens till stor del bilburna resenär. Bygger vi för bilen får vi ett bilsamhälle.

Klimathotet kräver dock ett markant paradigmskifte i hur vi ska fatta beslut och planera våra samhällen. De beslut vi fattar de närmaste åren är avgörande för människans utveckling på jorden. Detta ställer krav på en målstyrd planering där vi tar hand om de framtida resenärerna och hjälper dem att ta del av klimatsmarta alternativ som kollektivtrafik, cykel, gång och fossilfria delningstjänster. De samhällsekonomiska fördelarna är många.

Därför är det anmärkningsvärt att Trafikverket valde att både stoppa och undanhålla sin egen 120 sidor långa klimatrapport som beskriver hur de klimatpolitiska målen ska nås genom ett målstyrt scenario. Det vill säga, istället för att ta prognosstyrda beslut baserade på historiska data, utgick rapporten från klimatmålen 2050 och 2030 och ställde frågan ”Vilka åtgärder och styrmedel krävs i infrastrukturen för att möta förändringen i transportbehovet?”

Svaret blev dels att dagens beslutade åtgärder och styrmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan är långt ifrån tillräckliga. Liksom också Gröna Bilister förespråkar, konstaterar rapporten att infrastrukturplaneringen framförallt måste skapa ett mer transportsnålt samhälle där den egna bilen ges en minskad roll som transportmedel – i synnerhet i städer där bilen tar dyrbar plats och påverkar både hälsa och tillgänglighet negativt.

Istället behöver investeringar prioritera effektiv kollektivtrafik, gång och cykel. Enligt rapportförfattarna innebär detta rent konkret att bilismen och lastbilstrafiken måste minskas med 30 procent till fram till 2030.

Med den utgångspunkten är det oförsvarbart att gå vidare med dyra vägbyggen som Östlig förbindelse, det är nära storstaden där alternativ till bilen kan tillgängliggöras. Mer vägar leder till ökad trafik då resenären erbjuds större möjligheter att välja bilen. Därför är det av största vikt att regeringen skickar en tydlig signal till Trafikverket om inriktningen för den framtida planeringen samt att den stoppade klimatrapporten och dess perspektiv helhjärtat inkluderas i regeringens beslutsunderlag. Just nu bygger beslutsunderlaget på scenarier om ökad bilism. Trafikverket och ansvariga departement måste lämna gamla hjulspår och sluta backa in i framtiden.

Johanna Grant, Ordförande Gröna Bilister