Gröna Bilister om EU:s biobränslekrav: Fokusera på klimatet, inte råvaran!

EU-kommissionen borde fokusera på faktisk klimatnytta istället för vilken gröda drivmedlet görs av, inte sänka taket för biobränslen från jordbruksgrödor och inte dubbelräkna vissa favorit-produktionsmetoder. Det anger Gröna Bilister i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag till reviderade biobränslekriterier.

– Omställningen till förnybara drivmedel är helt central för att klara klimatutmaningarna, tillsammans med effektivare fordon och minskade transportbehov. Därför är EU-kommissionens förslag helt åt skogen – det innebär att vi drar i handbromsen när vi borde gasa och styra, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.Kommissionen föreslår ett de facto tak på 5 % jordbruksbaserade biodrivmedel, kombinerat med att vissa andra typer av biodrivmedel räknas dubbelt eller fyrdubbelt.- I praktiken betyder det att EU inte kommer att nå ens 10 % förnybar energi i transportsektorn till år 2020, utan fortsatt har långt över 90 % fossilt i tanken. Då blir det mycket svårt att hejda klimatförändringarna. Om de drivmedel och tekniker som kommissionen särskilt vill gynna systematiskt hade haft högre klimatnytta än de andra, hade dubbel- och kvadrupelräkningen ändå kunnat accepteras, men så är det inte, säger Mattias Goldmann.

För att komma till rätta med de indirekta markeffekterna av biobränsleodling föreslår kommissionen generella schablonvärden för biobränslen. Det slår undan benen för smarta grödor som minskar indirekt markanvändning, och förändringstrycket för minskad markanvändning minskar.

– Incitamentet att minska markanvändningen blir nästan obefintligt om man får samma schablonvärde vad man än gör – det finns till och med risk för att vi inte fångar upp och stoppar projekt som förvärrar markanvändningen.

Gröna Bilister har i sitt arbete med EU-kommissionens förslag särskilt konsulterat bonde- och miljöorganisationer i utvecklingsländer, och vittnar om en stor oro att tredje världens biobränsleproduktion slås ut innan den ens kommit igång.

– De inhemska marknaderna för biobränslen är mycket små, så för att komma igång att minska sitt dyra oljeberoende måste man också ha en exportmarknad. Men EU:s schablonvärden och tak för jordbruksbaserade grödor stänger i praktiken ute nya producenter, säger Mattias.

Gröna Bilister är positiva till att regeringen tar strid mot EU-kommissionens förslag, men mycket förvånade att man gör det för att försvara etanol mot biodiesel.

– Regeringen gör helt fel när de dömer ut all biodiesel för att det finns dålig biodiesel. Ska vi klara en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, måste vi ersätta fossil diesel med förnybar diesel – alla kan inte köra på etanol eller el, avslutar Mattias.