Glädjande besked på Gröna Bilisters seminarier i Almedalen

Gröna Bilister fanns på plats under årets Almedalsvecka för att bevaka utvecklingen av omställningen till ett fossilfritt transportsystem. Föreningen arrangerade tre seminarier i samarbete med Social Venture Network (SVN) och medverkade i paneldiskussioner på ett flertal andra. Spännande besked gavs från politiken angående lagförslag för hållbarhetsmärkning av drivmedel och löfte om förändrat system för friskvårdsbidrag.

Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant hälsade välkomna till första seminariet Tankar vid tanken – om klimat- och ursprungsmärkning vid pump, där en panel bestående av Karin Svensson Smith (Mp), ordförande Trafikutskottet; Ida Lemoine, VD Beteendelabbet; Stefan Samuelsson, affärsområdeschef retail St1, och Per Östborn, drivmedelsansvarig Gröna Bilister, förde samtal kring drivmedelsfrågan och möjligheterna att förbättra konsumentinformationen på pumpstationer runtom i Sverige.

Gröna Bilister meddelade under gårdagen att Karin Svensson Smith (Mp), ordförande i Trafikutskottet, vid seminariet annonserade att regeringen förbereder ett lagförslag om drivmedelsmärkning vid pump. Drivmedlets klimatpåverkan i livscykelperspektiv ska anges, liksom andelen förnybar råvara. Dessutom ska viss annan hållbarhetsinformation ges. Ett glädjande besked på ett arbete som pågått i tre års tid med Jag Vill veta-kampanjen, där målet är att alla drivmedel ska klimat- och ursprungsmärkas.

– Gröna bilister ser gärna att en ursprungsmärkning också införs, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig, Gröna Bilister. Men informationen som ges om ursprungsländer och råvaror måste vara enkel att ta till sig, trots att frågan är komplex. Det viktigaste är att märkningen väcker oss konsumenter och får oss att söka fördjupad kunskap som i förlängningen påverkar våra val av fordon och drivmedel.

Vid nästa seminarium, Vem bryr sig om beteendet när det gäller att ändra resvanor? Färdplan 2030 – mobilitet och beteende, diskuterades delningstjänster och vikten av att inkludera ungdomars olika perspektiv i arbetet med att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. På seminariet lanserades Färdplan 2030, en plattform som förtydligar vilka arbetsområden som måste prioriteras i beteendefrågan för att omställningen ska realiseras. Dagens andra glada besked kom när det diskuterades friskvårdsbidrag och möjligheten att använda detta för kostnader kopplade till arbetsresor med cykel.

– Idag kan du få friskvårdsbidrag för att cykla på gymmet, men inte om du cyklar till jobbet säger Jesper Johansson, mobilitetsexpert på Gröna Bilister. Det som vi förespråkar är att kunna använda friskvårdsbidraget även för cykelpendling från och till jobbet.

Per Åsling, ordförande i Riksdagens Skatteutskott (C), kom med löfte om att detta ska vara möjligt senast den 1 januari 2019.

– Det är glädjande även om vi så klart hade velat se en ändring i vad friskvårdsbidraget kan användas till så snart som möjligt, kommenterar Jesper Johansson.

På det tredje och avslutande seminariet lanserade Gröna Bilister boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö”, där föreningen gör en djupdykning i hur ett tjugotal svenska kommuner arbetar för att göra alternativen till bilen mer tilltalande. Paneldeltagarna Milan Obradovic, kommunalråd (S) i Malmö, Florian Stamm (MP), ordförande samhällsbyggnadsnämnden i Östersund, Teresa Uggla Kerrou, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala och Hans Lindberg, kommunalråd (S) i Umeå, berättade om vilka metoder som fungerat i just deras kommun. Kommunerna hade olika recept för framgång och författaren till boken, Fredrik Holm, Gröna Bilister, instämde i att kommunernas olika förutsättningarna krävde olika lösningar, men ansåg ändå att de tidigare statsstöden LIP och KLIMP spelat stor roll och att de kommuner med tillgång till resurser har en klar fördel i konkurrensen om statsstöden, som numera gestaltas i stadsmiljöavtalen och klimatklivet.

– Gemensamt för kommunerna är även att de haft engagerade tjänstemän och/eller kommunpolitiker som drivit frågan om att göra plats för gång-, cykel-, och kollektivtrafik på bekostnad av bilens framfart, säger Fredrik Holm. Det behövs fler modiga tjänstemän och politiker om vi ska se en nationell förändring av färdmedelsandelar, där mobilitet för människor, inte bilar, är centralt i planeringen av våra städer och omkringliggande landsbygd.