Trafikantveckan: gott inslag i annars dyster transportutveckling

16/9 Trafikantveckan: gott inslag i annars dyster transportutveckling

Idag den 16 september drar årets Trafikantvecka igång, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. Hittills har 74 av Sveriges totalt 290 kommuner anmält sin medverkan, som innebär ett åtagande att genomföra egna aktiviteter kopplade till grön mobilitet. Trafikverket har i år tagit över det nationella ansvaret för Trafikantveckan från Naturvårdsverket.

Evenemanget genomförs vid sidan av en svensk transportutveckling som är allt annat än hållbar. I Trafikanalys senaste rapporter Statistik över fordonsflottans utveckling – delredovisning av regeringsuppdrag samt Personbilsparkens fossiloberoende – utveckling och styrmedel, presenteras statistik över hur omställningen av den svenska fordonsparken går i realiteten.

I själva verket är det en ytterst trög omställning att tala om. Antalet personbilar i trafik ökar med drygt en procent årligen och av alla nybilsförsäljningar är 93 procent diesel- eller bensinbilar som kommer rulla på våra vägar i genomsnitt 17 år framöver. Samtidigt som den svenska fordonsflottan blir både tyngre och äldre, krymper andelen bilar som kan köras fossilfritt. Dessutom framhäver rapporterna att en stor del av de bilar som varit föremål för riktade ekonomiska styrmedel, i syfte att öka dess andel av fordonsflottan, aldrig kommer ut på den svenska andrahandsmarknaden. Orsaken är att de efter inköp avregistreras och säljs utomlands.

– Med tanke på att utsläppen från vägtrafiken är Sveriges enskilt största utsläppskälla och att tiden att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 är knapp, är det oroväckande att det fortfarande går så långsamt. Klimatfrågan kräver krafttag och det som görs nu är långt ifrån tillräckligt. Samtidigt är det viktigt att faktiskt lyfta upp och sprida de initiativ kring hållbar mobilitet som faktiskt pågår i många av våra kommuner. Det är ju faktiskt där en stor del av arbetet måste ske. Trafikantveckan är ett bra tillfälle att kraftsamla säger Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister.

Gröna Bilister har gjort en rundresa bland svenska kommuner i framkant med syfte att samla goda exempel och visa på vilka konkreta metoder som har varit framgångsrika och vilka som har varit det motsatta. Berättelserna från kommunerna har samlats i en bok vid namn ”Hållbar mobilitet, från Umeå till Malmö” vilken lanserades under Almedalsveckan tidigare i år. Under Trafikantveckan kommer Gröna Bilister att varje dag publicera exempel från boken, som inspiration och motivation till kommuner som jobbar med att ställa om till fossilfrihet.

– Med det hoppas vi att kunna uppmärksamma det arbete som faktiskt pågår och inspirera fler till fortsatt handling, säger Johanna Grant.