Gröna Mobilister positiva till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Föreningen Gröna Mobilister ställer sig positiva till flera av de förslag som förs fram kring transportplanering i Klimaträttsutredningens slutbetänkande.

Enligt Klimaträttsutredningens slutbetänkande krävs en starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med personbil, lastbil och inrikes flyg behöver minska för att Sveriges långsiktiga klimatmål ska uppnås. Det ligger i linje med de förslag som Gröna Mobilister fört fram där föreningen har påpekat behovet att ändra i flera förordningar för att fyrstegsprincipen ska få ett större genomslag. Gröna Mobilister håller med om att myndighetsinstruktionen till Trafikverket måste breddas från fokuset att bygga ny infrastruktur till att i större utsträckning utgå från steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen, alltså att i första hand överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt samt att genomföra åtgärder för att optimera den befintliga infrastrukturen.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

– Det är glädjande att utredningen föreslår att Trafikverkets instruktion ändras så att myndigheten får i uppgift att verka för ett transporteffektivt samhälle där personbilen ska ta mindre plats och nya mobilitetslösningar ges ökade möjligheter. Det är något vi i Gröna Mobilister har slagits för länge. Det här kommer att ge mycket bättre förutsättningar för Sverige att utveckla en hållbar mobilitet som utgår från användarens behov och inte den privatägda bilen.

Om Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som vill påskynda omställningen till en mobilitet som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Gröna Mobilister är teknikneutrala och företräder inget särintresse när det gäller fordon, drivmedel eller val av mobilitetslösningar. Webbplats: www.gronamobilister.se

Läs mer:

Klimaträttsutredningen Rätt för klimatet, SOU 2022:21

Gröna Mobilisters PM Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik