Förmånscyklar nu vanligare än förmånsbilar i Sveriges kommuner

Våren 2022 erbjöds förmånsbilar av 33 % av landets kommuner, uppskattningsvis. Motsvarande andel när det gäller förmånscyklar var 23 %. I början av år 2024 uppskattas andelen kommuner som erbjuder förmånscyklar ha vuxit till 34 %. Ännu fler kommuner förbereder cykelförmån.

Cyklar, elcyklar eller kollektivtrafikkort är bättre löneförmåner än bilar. Detta tar allt fler kommuner fasta på.

Föränderliga resvanor

Att erbjuda förmånscyklar i stor skala kan förändra de kommunanställdas resvanor vid pendling. Det kan i förlängningen inspirera en förändring av resvanorna hos alla invånare i kommunen.

Det finns städer där satsningar på förmånscyklar verkligen har förändrat resvanorna. Jönköpings kommun har erbjudit förmånscyklar som även innefattat elcyklar. Deras utvärdering visade att många kommunanställda började cykla elcykel i stället för att köra bil till jobbet som en följd av reformen.

Enkätundersökning

För att studera hur vanliga bilar och cyklar är som löneförmån skickade Gröna Mobilister hösten 2023 ut enkätfrågor till Sveriges samtliga kommuner. De 101 svaren sammanställs bland de kommunala 2030-indikatorerna, tillsammans med svaren på tidigare enkäter av samma slag som har skickats ut regelbundet sedan år 2014.

De senast inkomna svaren från varje kommun ger vid handen att förmånsbilar förekommer i 77 av 236 svarande kommuner, där förmånsbilar i de kommunala bolagen räknas in. Förmånscyklar eller personalcyklar erbjuds i 82 av 239 kommuner.

Förmånscyklarna kör förbi förmånsbilarna

Utifrån dessa data uppskattar Gröna Mobilister att förmånsbilar förekommer i 33 % av landets kommuner, medan förmånscyklar förekommer i 34 % av kommunerna. Vid motsvarande uppskattning våren 2022 var andelarna 33 % respektive 23 %.

Antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar har uppenbarligen ökat snabbt de senaste två åren och är nu troligen fler än dem som erbjuder förmånsbilar. Ännu fler kommuner hälsar att förmånscyklar är på gång. Det gäller Eskilstuna, Gotland, Lilla Edet, Ljusdal, Mullsjö, Stockholm, Tjörn, Trollhättan och Värnamo.

Förmånscyklar förekommer mest i större städer, men antalet pendlingskommuner och landsbygdskommuner som erbjuder förmånscyklar ökar. Förmånscyklar är mycket vanligare i norra Sverige än vad förmånsbilar är. De senare återfinns oftast i urbana områden.

– Att förmånsbilar är vanligast i större städer i södra Sverige visar att de sällan svarar mot ett verkligt behov, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Det är däremot glädjande att flera mindre kommuner i norr ser potentialen i förmånscyklar. Det går på tvärs mot fördomen att cykling bara är något för stadsbor.

Cyklar som kommunal anställningsförmån förekommer i alla län utom möjligtvis i Blekinge, där Gröna Mobilister saknar bekräftelse på detta. Högst andel kommuner för vilka vi har information om att förmånscyklar erbjuds finns i Örebro län (50 %), följt av Västerbotten (47 %), Stockholms län (46 %), Södermanland (44 %), Västernorrland (43 %) och Gävleborg (40 %).

Håll i styret

Den 1 januari 2022 infördes skattelättnad för cykelförmån, med skattebefrielse upp till ett värde av 3 000 kr per år. Detta kan förklara det ökande antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar.

Ett ställningstagande från Skatteverket 2023 kring arbetsgivarens momsredovisning har dock skapat osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna. Detta riskerar att bromsa den fortsatta utvecklingen.

– Vi valde att pausa erbjudandet av förmånscyklar tills frågan om moms på förmånscyklar är utredd, säger Ingemar Jakobsson, lönespecialist i Jönköpings kommun. Vi har ett samarbete med några andra kommuner och vi ska ha ett möte den 11 mars. Få se vad det leder till. Det finns ett stort intresse hos våra anställda för att det ska starta igen.

Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson kommenterar:

– Styrmedlen spelar stor roll i omställningen till hållbar mobilitet. Lagstiftande politiker och lagtolkande myndigheter måste hålla det i minnet. Då kommer ännu fler att släppa förmånsbilens ratt och ta ett fast grepp om cykelstyret.  

Läs mer

Statistik med historik för varje kommun vad gäller förmånsbilar och förmånscyklar bland de kommunala 2030-indikatorerna.

Interaktiva versioner av kartorna i vinjettbilden över kommuner med förmånsbil och förmånscykel.

Denna granskning är ett led i Gröna Mobilisters projekt Gröna kommuner på väg. Projektet genomförs med hjälp av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Kontakt

Per Östborn, projektledare Gröna kommuner på väg, per.ostborn@gronamobilister.se, 0738 19 61 54