Nybilsförsäljningen 2023: elektrifieringen sveper från norr till söder, genom stad och land

Förra året utgjorde elbilar 38 procent av alla nyregistrerade personbilar i Sverige. Elbilarnas marknadsandel var lika stor i de norra länen som i de södra. Jämtland intog tredje plats med 38 procent elbilar, efter Stockholm med 42 och Halland med 40 procent. Andelen elbilar var över 50 procent i de små norrlandskommunerna Robertsfors och Vännäs.

Vinjettbild: Järnvägsstationen i Bastuträsk, Norsjö kommun. Tågen är elektrifierade sedan länge. Nu är det bilarnas tur.

Norsjö är en utpräglad glesbygdskommun i Västerbotten med 3 900 invånare. År 2023 registrerades 42 nya personbilar i kommunen, varav 20 var elbilar och 10 var laddhybrider. Det innebär att 71 procent av de nya bilarna var laddbara, varav 48 procent var rena elbilar.

Andelen elbilar i nybilsregistreringen i Norsjö kommun år 2023 var därmed högre än i Stockholms stad, med sina 46 procent, och i Sverige som helhet, där andelen var 38 procent.

Omställningen till fossiloberoende fordon följs upp i 2030-sekretariatets nationella 2030-indikatorer. Gröna Mobilister ansvarar för en motsvarande uppsättning kommunala indikatorer. Där kan andelen fossiloberoende och laddbara nya bilar i alla 290 kommuner jämföras, med historik ända tillbaka till år 2007.

Den interaktiva kartan nedan visar andelen elbilar bland nyregistreringarna uppdelade per län. De norra länen ligger lika långt framme som de södra, med Jämtland på tredje plats med 38 procent, endast slaget av Stockholm med 42 procent och Halland med 40 procent. I en tabell längst ned visas även den främsta kommunen i varje län.

SKR delar upp landets kommuner i nio grupper, från storstadskommunerna (A1) till de utpräglade landsbygdskommunerna (C8 och C9). Andelen fossiloberoende nyregistrerade personbilar är högre än 48 procent i alla dessa kommuntyper, och andelen elbilar är 30 procent eller mer i dem alla. Se tabellen längst ned.

Egentligen är andelen fossiloberoende nya personbilar ännu högre. Många nya dieselbilar är godkända att köra på HVO100, men detta registreras ännu inte i vägtrafikregistret. Etanolbilar och biogasbilar ingår däremot i statistiken. År 2023 stod de endast för cirka 0,7 procent vardera av nybilsregistreringarna på riksnivå. Det finns dock kommuner som sticker ut: i Sävsjö på småländska höglandet stod biogasbilarna för hela 17 procent av nyregistreringarna. Kommunala topplistor för biogasbilar, elbilar och etanolbilar visas längst ned.

– Elektrifieringen har fått fäste i hela landet, kommenterar Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Argumentet att elbilar bara passar i tätbefolkade områden i söder kan arkiveras för gott. Men politiker har börjat ställa sig i vägen för utvecklingen. För att inte omställningen till fossilfria vägtransporter ska stanna av måste de beslutsamt börja styra i rätt riktning.

Exempel på åtgärder som bromsar utvecklingen är att bonusen till nya miljöbilar har tagits bort, att elskatten har höjts och att biogas har börjat beskattas. Samtidigt har priset på bensin och diesel sjunkit och deras fossila andel har stigit, på grund av sänkt skatt och sänkt reduktionsplikt.

I den positiva vågskålen ligger att laddinfrastrukturen förbättras snabbt, att jämförpriset på etanol E85 har sjunkit till samma nivå som bensinpriset, och att priset på HVO100 sjönk efter årsskiftet då efterfrågan på HVO för att uppfylla reduktionsplikten i stort sett försvann.

Det är därmed läge att slå ett slag för höginblandade och rena biodrivmedel. I Sverige rullar cirka 180 000 etanolbilar och 40 000 biogasbilar. En stor del av Sveriges drygt 1,6 miljoner dieselbilar kan tankas med HVO100. Att avisera konverteringsbidrag och långsiktig skattebefrielse för biodrivmedel skulle sända en positiv signal från regeringen. Skattebefrielsen på biogas måste skyndsamt återinföras.

– Miljöminister Romina Pourmokhtari talar ofta om att inte lägga alla ägg i samma korg, säger Per Östborn. Att bejaka fler hållbara alternativ än el är ett sätt att leva upp till den devisen. Det innefattar också att gynna alternativen till bilen, som kollektivtrafik, cykel och gång.

Läs mer

Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer

Dataunderlaget om nybilsregistreringarna är hämtat från Trafikanalys månatliga statistik.

Denna sammanställning är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2024, som genomförs med hjälp av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

Kontakt

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54