Att dela fordon med alla – är det något för alla kommuner?

Bildelningen har svårt att ta fart i stora delar av landet, visar nya data i de kommunala 2030-indikatorerna. Bara en handfull kommuner delar sina tjänstefordon med allmänheten, knappt fler än för tio år sedan. Vad bromsar utvecklingen?

Vinjettbild: Strömstadsbyggens elbilspool är öppen för hyresgästerna

Att dela bil har uppenbara fördelar. Man räknar ofta med att en bilpoolsbil kan ersätta fem privata bilar. Vi sparar de naturresurser som krävs för att producera alla dessa bilar, som står stilla 95 procent av tiden. Vi kan minska antalet parkeringsplatser och använda den värdefulla marken i våra städer till annat. Vi kan kapa kostnader när fler delar på inköpspris och underhåll.

När den egna bilen inte står och väntar utanför dörren skapar vi en lagom hög tröskel som gör att antalet onödiga bilresor minskar. Studier visar att körsträckorna för dem som är med i en bilpool är 15 – 60 procent lägre än för liknande persongrupper som äger sin egen bil. Kommunala utvärderingar visar att antalet körda mil i tjänsten minskar 10 – 20 procent när de anställda får tillgång till bilpool. Kostnaderna för kommunen kan minska ungefär lika mycket.

Bilpoolsstatistik

Det finns nackdelar med bilpooler också, och det finns trösklar och hinder. Det bevisas av att bildelningen fortfarande är blygsam i Sverige. År 2018 var ungefär en procent av befolkningen medlem i en bilpool, enligt 2030-sekretariatets nationella 2030-indikatorer. Då var bilpoolerna inne i en expansionsfas. Det har varit svårt att få fram trovärdigt underlag för att följa den fortsatta utvecklingen. En analys av Trafikverket år 2019 visade att det då fanns cirka 5 000 bilpoolsbilar, vilket motsvarar ungefär en promille av alla personbilar i Sverige. Till det kom cirka 2 000 privatägda bilar som delas med andra privatpersoner. Enligt den nationella SOM-undersökningen 2019–2022 hade cirka fyra procent av knappt 7 000 svarande personer i åldern 16–90 år använt bilpool minst en gång det senaste året.

Enligt Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer finns en bilpool öppen för allmänheten i minst 57 av landets 290 kommuner, enligt denna interaktiva karta. Uppgifterna bygger till stor del på enkätsvar från kommunerna. Data från vissa kommuner saknas, och några uppgifter kan vara föråldrade. Underlaget visas här, inklusive årtalet när uppgiften gavs.

 

Kommunernas roll

Kommunerna kan göra en insats för att sparka i gång bildelning. Om kommunen upphandlar en extern bilpool till sin verksamhet kan det skapa underlag för en kommersiell aktör som hela befolkningen kan använda sig av. På liknande vis har kommuner som beslutat att använda biogasfordon skapat underlag för gasmackar som alla gasbilsförare har glädje av. De kommuner som satsade på elbilar i elektrifieringens barndom ordnade ofta laddstolpar vid kommunhuset som alla kunde använda. Dessa kommunala insatser har gynnat omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Nu gäller det att se till att denna fordonsflotta delas.

Kommunal bilpoolsstatistik

Gröna Mobilister har flera gånger på senare år skickat enkätfrågor till alla 290 kommuner om deras arbete med fordonsdelning. Den senaste enkäten skickades ut i oktober 2023. Den har hittills besvarats av 101 kommuner. Tillsammans med enkätsvaren från år 2022 och tidigare år har vi information om fordonsdelning från 241 kommuner.

Enligt de senaste uppgifterna från dessa 241 kommuner använder 18 av dem en fordonspool för tjänsteresor som allmänheten också kan använda. Omfattningen och arten av denna bildelning kan skilja mycket från kommun till kommun. Det kan handla om allt från ett par elbilar i ett kommunalt bolag till ett generellt system som en stor del av den kommunala förvaltningen använder.

Tyvärr har inte mycket hänt på denna front de senaste tio åren. Vid Gröna Mobilisters kommunranking år 2012 fann vi att 17 kommuner låter allmänheten få tillgång till de kommunala poolbilarna under kvällar och helger. Bland de kommuner som besvarat vår enkät minst två gånger sedan 2014 har sex kommuner infört en sådan bilpool som delas med allmänheten, medan fyra kommuner har avvecklat den. Utvecklingen är minst sagt trevande.

Den interaktiva kartan nedan visar de kommuner där vår senaste uppgift är att de använder en sådan bilpool. Underlagsdata visas på sajten med kommunala 2030-indikatorer.

Blandade erfarenheter

Gröna Mobilister har vänt sig till de kommer som delar, eller har delat, tjänstebilar med allmänheten och bett dem berätta om sina erfarenheter.

Stockholms stad samarbetade tidigare med Sunfleet, men har sedan några år avtal med bilpoolen.nu som endast omfattar elfordon. Det innefattar både personbilar och lätta lastbilar, varav vissa är halvöppna och andra helöppna. Fleet manager Johan Seuffert berättar att systemet fungerar rätt väl och att de anställda är nöjda på det stora hela. Han lägger till:

– Det uppstår ibland behov hos verksamheter som inte kan få det täckt men då beror det på att deras behov är för lågt för att det ska bära sig för leverantören att ställa ut en bil. Vi har någon gång även fått svårt då det inte gått att hitta parkering med laddmöjligheter i närheten av verksamhet.

På frågan om den öppna tjänstebilspoolen leder till ökade eller minskade kostnader svarar Johan:

– För de verksamheter som ersätter egna bilar med bilpoolen så blir kostnaderna lägre. Det kan hända att några verksamheter initialt behåller egna bilar för att testa att gå över till bilpool och då kan de vid start få ökade kostnader.

Danderyds kommun samarbetar liksom Stockholm med bilpoolen.nu.

– Det var några problem i början när de etablerade sig i Danderyd men nu funkar det bra, berättar energi- och klimatstrateg Ruth Meyer. Vi har inte fått många klagomål eller synpunkter från de anställda.

På frågan om bilpoolen lett till ökade eller minskade kostnader för kommunen svarar Ruth Meyer:

– Vi har inte gjort någon uppföljning över kostnader jämfört med om vi skulle haft egna bilar de senaste åren. Men vid beslut av införande av bilpool gjordes en kostnadsberäkning där bilpoolen var billigare alternativ. Kommunen betalar per bokning och tid och har ingen fast månadsavgift eller kilometertaxa.

Linköpings kommun samarbetar med elbilspoolen Move About.

– Lösningen har fungerat väl i stort men det har funnits mer att önska, säger Rhobin Persson på upphandlingsenheten i Linköping. På grund av vår kravställning i upphandlingen så har vi låst fast oss både till fordon och utrustning, vilket gjort att flexibiliteten i avtalet har varit begränsande för oss i vissa situationer. Exempel på det är när vi har velat utöka antalet pooler eller antal fordon i poolerna.

På frågan om den externa bilpoolen påverkat resvanorna svarar Rhobin Persson:

– Under denna avtalsperiod har det hänt mycket med resmönstren i och med covid-pandemin. Det vi vet är att resandet nu ökar igen. Nyttjandet av privata fordon har minskat och flera enheter nyttjar bilpool istället för att leasa enhetsbilar. Vi ser också att allmänheten nyttjar bilpoolen i lika stor utsträckning som vi inom Linköpings kommun gör.

Varbergs kommun samarbetar liksom Linköping med Move About. Logistiker Caroline Johansson i Varberg berättar:

– Det funkar bra för oss, de anställda märker ingen skillnad om de bokar våra egna bilar eller Move Abouts, de ligger i samma bokningssystem. Move Abouts fordon finns bara på en annan plats än våra egenägda fordon. Det har lett till minskade kostnader för oss eftersom Move Abouts timdebitering är lägre än vår egen.

Mölndals stad har också avtal med Move About. Poolbilarna kan användas både av allmänheten och de anställda i stadshuset. Enhetschef Lisa Järner på Stadsledningsförvaltningen delar med sig av sina erfarenheter:

– Min bild är att det har fungerat rätt så bra, men nu när vi upphandlar på nytt söker vi efter ett sätt att inte bjuda på elen när inte kommunanställda kör bilen. I dagsläget tjänar vi inget på att allmänheten använder bilarna, utan går lite back på det. Detta är troligtvis inte helt förenligt med kommunallagen, varför vi behöver en ny modell i nästa avtal.

Lisa fortsätter:

– Vi har hög användningsgrad av poolen och tidvis har det upplevts som svårt att få tillgång till bil i stunden. Men sedan pandemin har trycket lättat något.

Move About har också avtal med flera mindre kommuner. I Tranås har de två elbilar som fram till klockan 17 på vardagar är reserverade för anställda inom kommunen. På kvällar och helger är denna lilla elbilspool öppen även för privatpersoner.

De kommuner vi hittills berättat om har mestadels positiva erfarenheter av att dela tjänstebilar med allmänheten. Men det finns kommuner där det uppstått problem.

Örebro var en föregångare när det gäller att satsa på öppna tjänstebilspooler. För över tio år sedan skrev Gröna Mobilister i boken Utmaning 2020 om en lyckad bilpoolsupphandling Örebro utförde år 2010. Ett av kraven var att endast miljöbilar skulle användas, och ett annat krav var att bilarna alltid skulle tankas förnybart. Upphandlingen vanns av Sunfleet.

Den upphandlade bilpoolen i Örebro var i drift fram till sommaren 2020, då den avvecklades av Sunfleet, som då bytt namn till M. Som skäl angavs lågt intresse. Kommunen hade påbörjat en ny upphandling, men då kom covid-pandemin och det mesta av resandet upphörde. Örebro kommun sonderar möjligheterna till en ny upphandling, men miljöstrateg Sara Andersson menar att det numera inte finns så stort behov av bilpool för de kommunanställda. Dessutom har det varit svårt att få fram parkeringsplatser med laddare. Behovet av bilpool för allmänheten täcks av ett antal privata aktörer i Örebro.

Göteborgs stad var liksom Örebro tidigt ute när det gäller att dela fordon med allmänheten. Liksom i Örebro avbröts verksamheten. Göteborg har dock hunnit upphandla en ny bilpoolstjänst. Stadens nya ramavtal trädde i kraft sommaren 2023. På personbilssidan är bilpoolen.nu leverantör, precis som i Stockholms stad. När det gäller skåpbilar och minibussar gick uppdraget till Ezeto.

Medan Göteborg hanterar problem med externa bilpooler genom att genomföra en ny upphandling uttrycker flera mindre kommuner tveksamhet inför hela upplägget. Lerums kommun hade en förvaltningsövergripande central bilpool som var öppen för allmänheten utanför arbetstid. Den upphörde dock sommaren 2021. Året därpå gav hållbarhetsstrateg Jonas Edin i Lerum denna lägesbeskrivning:

– Vi håller på med ett arbete med mer verksamhetsnära kommunala bilpooler, som kan komma att öppnas upp även för andra verksamheter än kommunens.

I Vetlanda drev det kommunala energibolaget Njudung Energi en elbilspool i samverkan med Move About i tre års tid. Bolaget valde dock att inte förnya avtalet våren 2022, med hänvisning till att bilarna användes för lite.

– Tyvärr blev det lite för dålig ekonomi i den affären för vårt energibolag, säger Anders Bernberg, hållbarhetsstrateg på Vetlanda kommun. Lite otur att det kom en pandemi som gjorde hela ännu svårare.

Vetlanda kommun deltog i Allmännyttans mobilitetsprojekt, som drevs av KTH, Sveriges Allmännytta och Sustainable Innovation i samarbete med Move About. Det gav upphov till ännu en liten elbilspool med två bilar hos det kommunala bostadsbolaget Witalabostäder, som hyresgästerna kunde använda. Även denna bilpool verkar ha haft svårt att locka tillräckligt intresse.

Ekostrateg Helena Andersson på Gotland ser fler svårigheter för mindre landsbygdskommuner än bristande intresse från allmänheten. Hon påpekar att bilberoendet i den kommunala verksamheten är stort, särskilt i hemtjänsten. Deras bilar används kontinuerligt och kan inte delas med andra.

– När vi frågat efter bilpool från företag har deras upplägg varit mycket dyrt, säger Helena Andersson.

Realism och framåtanda i Strömstad

För att öka förståelsen av villkoren för externa kommunala bilpooler i små kommuner förde Gröna Mobilister ett längre samtal med Henrik Lysén, kommunikatör på Strömstadsbyggen.

Strömstad deltog liksom Vetlanda i Allmännyttans mobilitetsprojekt. Det ledde till en bilpool med två elbilar från Move About som delas mellan personalen på Strömstadsbyggen och hyresgästerna. Bostadsbolaget kör poolbilarna på dagarna och allmänheten kan använda dem utanför arbetstid.

Henriks intryck är att det är likartade priser då en kommun söker traditionellt leasingavtal på en tjänstebil och upphandlar en delad elbil av en bilpoolstjänst. Kostnaden borde inte alltså vara ett större hinder. Bland hyresgästerna kunde dock användandet av bilpoolen varit bättre.

– Man ska nog inte enbart ska räkna kronor och ören i ett sådant här projekt, menar Henrik. Det finns andra viktiga värden att räkna in, som att vi visar upp nya lösningar för en grön omställning och att vi skapar möjligheter för invånarna att kunna välja fossilfri mobilitet.

Henrik fortsätter:

– Ett stort hinder i projektet är att det finns en invand föreställning att man ska äga sin egen bil. Även om det ofta kostar mycket mer. Detta är något som vi som aktörer behöver bli bättre på att förmedla.

På frågan om det generellt hade behövts mer marknadsföring av bilpoolen svarar Henrik att det skulle kunna vara så, men lägger sedan till:

– Visst hade man kunnat marknadsföra mer, men förhoppningen inledningsvis var att användandet i sig skulle generera marknadsföring. Men vi märker att det succesivt finns en ökad förståelse för konceptet. Och de som använt bilpoolen har varit nöjda och sett stora fördelar med tjänsten. Vi behöver se detta långsiktigt, och förmodligen ha lite tålamod. Den största marknadsföringsvinsten har varit att vi brutit ny mark och öppnat dörren till nya sorters ”gröna” tjänster i Strömstad.

Det är fler initiativ på gång. En ny upphandling väntar. Move About kan bli leverantör på nytt, med deras nya ägare OKQ8. Men det finns alternativ, enligt Henrik. Det finns dessutom planer på att kommunen ska få tillgång till minst sex stycken delade poolbilar, utöver Strömstadsbyggens två elbilar.

– Det är egentligen viktigare att kommunen börjar använda bilpool än att vi i vårt kommunala bolag gör det. Kommunen har drygt 100 bilar som rullar sparsamt varje dag och som kostar skattebetalarna mycket pengar. Skulle kommunenen ställa om sin bilflotta kan många invånare använda bilarna på kvällar och helger när de inte används av kommunen. Projekt som det här kan hitta nya vägar för en liten kommun som Strömstad. Att även vi kan våga oss på förändring!

Osäker ekonomi skapar dock tveksamhet.

– Det behövs hållbara affärsmodeller för denna sorts bilpoolsverksamhet med, säger Henrik. Just nu tror jag många provar sig fram för att hitta rätt. Det behövs nog en lösning som är flexibel beroende på plats och kund. Sedan krävs det en hel del beteendeförändring generellt i samhället.

Henrik avslutar med att vidga perspektivet:

– I slutändan måste man se omställningen till hållbar mobilitet i en stad som en helhet.  Att enbart starta en bilpool räcker inte. Det behövs förutom delningstjänster, bra och attraktiva gångstråk, cykelvägar och en fungerande kollektivtrafik. För att lyckas med detta behövs ett brett samarbete och en gemensam vision.

Interna kommunala fordonspooler

Det är enklare för kommunen att effektivisera sitt fordonsanvändande genom att samla sina egna bilar i pooler utan att blanda in allmänheten och externa bilpoolstjänster. Sådana interna bilpooler finns i de flesta kommuner.

I sina enkäter ställer Gröna Mobilister frågan om kommunen har en bilpool för tjänsteresor med digitalt boknings- och uppföljningssystem. På denna fråga har 216 av 241 av de kommuner som gett oss uppgifter svarat ja, motsvarande 90 procent.

När vi undersöker förändringar bland de kommuner som svarat på enkäten flera gånger upptäcker vi att 27 kommuner har infört en sådan modern bilpool sedan år 2014, medan nio kommuner har avvecklat den. Trenden är alltså positiv. En aktuell bild ges i denna interaktiva karta. Allt dataunderlag visas här, inklusive senaste svarsår.

Många kommunala tjänsteresor kan utföras på annat sätt än med bil. För att uppmuntra till detta bör det finnas lättillgängliga erbjudanden om alternativa färdmedel.

I sina enkäter ställer Gröna Mobilister frågan om kommunen erbjuder cyklar, elcyklar, elmopeder eller andra resesätt inom samma pool och i samma bokningssystem som tjänstebilarna. Av de 233 kommuner som gett oss information har 143 svarat ja på denna fråga, motsvarande 61 procent. Ur upprepade svar går det att utläsa att 39 kommuner infört ett sådant system sedan år 2014, medan 32 kommuner avvecklat det. Utvecklingen är alltså inte entydigt positiv.

Vi måste dock tolka alla förändringar med försiktighet. De kan bero på att olika tjänstepersoner i kommunerna svarat på enkäten olika år. Det kan finnas gränsdragningsproblem när det gäller vad som berättigar till jakande svar. En översikt ges i denna interaktiva karta. Allt dataunderlag visas här, inklusive senaste svarsår.

Sammanfattning och reflektioner

I flera större städer finns väl fungerande bilpooler som många invånare använder. Stora kommuner som nyttjar en extern bilpool för att täcka sitt behov av tjänstebilar är ofta nöjda. I mindre kommuner utanför storstadsområdena är problemen större, både vad gäller att få poolbilarna att täcka kommunens behov och att locka intresse från allmänheten. Det kan gå ut över kommunens ekonomi och lönsamheten i bilpoolsföretaget. Kommuner och bilpoolsföretag måste slå sina kloka huvuden ihop och skapa en affärsmodell som fungerar även i små kommuner.

Covid-pandemin drabbade bilpoolsbranschen. Gröna Mobilister hoppas på en nytändning. Bilpoolen.nu nu har knutit avtal med flera kommuner. Vi önskar OKQ8 lycka till som ny ägare till Move About, och vi hoppas att fler aktörer vågar sig in i leken.

Politiker på riksplanet måste hjälpa till att lyfta branschen genom att införa en tydlig bilpoolsdefinition och öppna för förmåner för poolbilar i stadsmiljön. Det kan till exempel gälla dedikerade parkeringsplatser. Kommunpolitiker måste se satsningar på bilpooler som en integrerad del i ett bredare paket av åtgärder för att åstadkomma en hållbar mobilitet där bilberoendet minskar.

Slutligen måste vi alla komma över den ingrodda föreställningen att vi måste äga våra färdmedel.

Denna minirapport är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2024, som Gröna Mobilister genomför med stöd från Trafikverket, via deras bidrag till ideella organisationer.

Har ni frågor eller synpunkter på denna rapport? Kontakta i så fall projektledare Per Östborn: per.ostborn@gronamobilister.se