Ett par korta frågor till Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector, och är bland mycket annat expert på sambandet mellan jämställdhet och hållbara transporter. Hon är en av talarna på Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende i Karlstad den 6 mars.

På vilket sätt är jämställdhetsperspektivet viktigt för att vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? 

Att inkludera ett jämställdhetsperspektiv på utformning och investeringar i vårt transportsystem är viktigt ur minst tre olika jämställdhetsperspektiv; dels av det självklara att både kvinnor och män ska ha samma makt att påverka sina egna liv och samhället, i detta fall transportsystemet, vilket inte är fallet idag. Dels för att just attityder kring transportsektorn skiljer sig mer mellan män och kvinnor än vad de gör för de flesta andra sektorer och dels för att värderingar kring klimatomställningen skiljer sig mellan kvinnor och män vilket gör att ett missat jämställdhetsperspektiv i transportsektorn inte bara missar en omställningspotential för transportsektorn, men även påverkar jämställdheten för klimatomställningen i sig.

Vad är det viktigaste budskapet du vill lyfta fram på Mobilitet & Beteende 2019? 

Det absolut viktigaste budskapet skulle jag säga är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten. En hållbar mer aktiv mobilitet är inte udda eller konstigt – det är något som är bra för framtiden och bra för de flesta individer med färre negativa hälsoeffekter, minskad klimatpåverkan och med enorm folkhälsonytta.

Intervju av Johanna Grant

Läs mer om konferensen Mobilitet & Beteende 2019 på dess landningssida.