Beteendeförändringar – en nyckel för omställningen till fossilfrihet

En ny konferens ska arrangeras i slutet av januari, tänkt att bli ett årligt event för arbetet med klimatsmarta mobilitetslösningar och beteendeförändringar, det skriver Johanna Grant och Jesper Johansson från Gröna Bilister.

Denna debattartikel publicerades i Miljöaktuellt den 18 januari 2016. Läs här. Vinjettbild ur filmen om Beter Benutten

Efter klimatförhandlingarna i Paris i december har världen fått ett globalt och långsiktigt klimatavtal som markerar en kursändring från den fossila eran. Ett viktigt golv har lagts. Vi gläds över framgången, men konstaterar att vägen framåt för föregångslandet Sverige kräver stora krafttag och höjda ambitioner. Framförallt efterfrågar vi ett större fokus på beteendeförändringar för att få ner klimatpåverkan från vägtrafiken som är Sveriges enskilt största utsläppskälla.

Bilen, bränslet och beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll, men det är tydligt att det senare ständigt glöms bort i politiska beslut, policyskrivningar och trafik- och stadsplanering.

Trafikverkets inriktningsplan för transportinfrastrukturplanering 2018-2029, vilken offentliggjordes samma dag som klimatförhandlingarna i Paris påbörjades, är det senaste exemplet i rad som visar hur satsning på infrastruktur går stick i stäv med de klimatpolitiska målen. I stället för att driva utvecklingen utifrån ett målstyrt scenario, baseras beslutsfattandet fortfarande på prognosstyrning där Trafikverket motiverar dyra investeringar i nya vägar grundat på en prognos om att personbilismen kommer att fortsatt öka kraftigt. Och de är inte ensamma om detta. Det är något vi ser överallt när investeringar ska göras eller beslut tas om hur samhällen ska utvecklas.

Gröna Bilister vill i stället se mer målstyrning i samhällsplaneringen och ett ökat fokus på hur beteendeförändringar och klimatsmarta mobilitetslösningar kan leda till minskad onödig bilism. Vinsterna med ökad hälsa och livskvalitet, levande städer och förbättrad miljö- och klimat är stora.

Klimatavtalet i Paris sänder en tydlig signal om att arbetet mot fossilfrihet måste växlas upp. Den 28 januari arrangerar Gröna Bilister i samarbete med nätverket Klimatkommunerna därför konferensen ”Mobilitet och Beteende 2016” som riktas till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som enkom sätter fokus på konkreta möjligheter med mobilitetslösningar och beteendeförändringar för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Konferensen är tänkt att bli ett årligt event och resultera i en färdplan för arbete med beteendeförändring.

Med detta initiativ vill vi konkretisera det som oftast glöms bort och är en angelägen del i omställningen. Tekniken, kunskap och lösningar finns, men vi måste även ändra vårt beteende för att lämna det fossila hjulspåret och få fler att göra hållbara resval. Många lösningar för att uppnå det är kostnadseffektiva och finns redan här och nu. Politiska styrmedel måste utformas för att göra det lätt för bekvämlighetsmänniskan att göra rätt. Klimatet väntar inte.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister

Jesper Johannson, mobilitetsexpert Gröna Bilister