Beteendeförändringar – en nyckel för omställningen till fossilfrihet

Världen har fått ett globalt och långsiktigt klimatavtal som markerar en kursändring från den fossila eran. Gröna Bilister framhäver vikten av att inkludera beteendeförändringsperspektiv i strategier och beslutsunderlag för att minska utsläppen från Sveriges största utsläppskälla – vägtrafiken. Tillsammans med nätverket Klimatkommunerna tar Gröna Bilister initiativ att införa en årlig konferens som enbart fokuserar på potentialen i mobilitetslösningar och beteendeförändringar.

Efter en lång och krokig väg av förhandlingar kring vår tids stora ödesfråga, klimatet, har världen fått ett globalt och långsiktigt klimatavtal som markerar en kursändring från den fossila eran. Ett viktigt golv har lagts. Gröna Bilister gläds över framgången, men konstaterar att vägen framåt för föregångslandet Sverige kräver stora krafttag och höjda ambitioner i flera områden. Framförallt efterfrågar Gröna Bilister ett större fokus på beteendeförändringar för att få ner klimatpåverkan från vägtrafiken som är Sveriges enskilt största utsläppskälla.

-Samtidigt som världen kraftsamlar för klimatfrågan, ökar utsläppen från vägtrafiken, bland annat på grund av att allt fler privatpersoner köper bränsleslukande fyrhjulsdrivna bilar. Bilen, bränslet, beteendet är tre ben som måste gå åt samma håll, men det är tydligt att det senare ständigt glöms bort i policyskrivningar och trafik- och stadsplanering säger Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister.

Trafikverkets nyligen publicerade infrastrukturplan är det senaste exemplet som visar hur satsning på infrastruktur går stick i stäv med de klimatpolitiska målen samt Sveriges ambition att vara föregångsland. Istället för att driva utvecklingen utifrån ett målstyrt scenario, baseras beslutsfattandet fortfarande på prognosstyrning där Trafikverket motiverar dyra investeringar i nya vägar grundat på en prognos om att personbilismen kommer att fortsatt öka kraftigt.

-Trafikverket är inte själva om detta, utan det är något vi ser överallt säger Jesper Johansson, mobilitetsansvarig i föreningen. Gröna Bilister vill ändra på detta. Teknikutveckling och kraftfulla styrmedel för att göra bilismen ren är centralt, men otillräckligt. Beteendeförändringar och fokus på mobilitet är lågt hängande frukter som leder till minskad onödig bilism och har potential att skapa stora synergieffekter när det kommer till ökad hälsa och livskvalitet, levande städer och förbättrad miljö- och klimat.

I januari kommer Gröna Bilister i samarbete med Klimatkommunerna att arrangera en konferens riktad till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som enkom sätter fokus på konkreta möjligheter med mobilitetslösningar och beteendeförändringar för att möta klimathotet och skapa attraktiva städer. Konferensenär tänkt att bli ett årligt event och resultera i en färdplan för arbete medbeteendeförändring.

-Klimatavtalet i Paris sänder en tydlig signal om att arbetet mot fossilfrihet måste växlas upp. Med detta initiativ vill vi konkretisera det som oftast glöms bort och är en angelägen del i omställningen, dvs att vi måste även ändra vårt beteende och göra mer hållbara val. Många lösningar för att uppnå det finns redan här och nu säger Johanna Grant.