Fixa luftkvaliteten, Umeå – eller riskera böter!

EU-kommissionen är troligen på väg att bötfälla Sverige för olagligt höga partikelhalter (PM10) i luften i Norrköping, Stockholm, Södertälje och Uppsala. Nu visar sig även Umeås luftkvalitet vara olagligt dålig. Fixa luftkvaliteten och behåll pengarna i Sverige, uppmanar Gröna Bilister

Höga partikelhalter ökar förtida dödlighet, ger hjärtkärlbesvär och astma. Därför tillåts partikelnivån (PM10) max vara 50 mikrogram/kubikmeter, vilket får överskridas högst 35 gånger per år. Redan den 22 maj passerades gränsen för 36:e dygnet på Västra Esplanaden i Umeå. Umeås arbete med bl.a. hårdare asfaltbeläggning, extra sopning och saltning istället för sandning av vägbanan har därmed inte burit frukt.

– Kommunen bedömer att ringleden ska ge bättre luft, men den är klar tidigast 2017. Därför behövs ett genomtänkt arbete för minskad innerstadsbilism och byte till renare bränslen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister konstaterar att en stor del av halterna av partiklar och kväveoxider i marknivå härrör från trafiken, och föreslår fem punkter för minskade nivåer:

  • Miljözoner även för lätta fordon. Umeå får snart miljözon för tunga fordon, vilket efter riksdagsbeslut bör utvidgas till att också gälla lätta fordon. Dieselbilar utan partikelfilter och bensinbilar utan katalysator bör inte få trafikera innerstäder med luftkvalitetsproblem.
  • El-och gasbilssatsning. Dessa bilar ger nära noll-utsläpp av partiklar och kväveoxider, och Umeå bör prioritera lokal biogasproduktion med gasmackar för personbilar, liksom snabbladdare för elbilar.
  • Minskat resande. Den bil som har lägst utsläpp är den som inte körs. Därför bör stimulans för distansarbete införas, inte minst från kommunen själv.
  • Ökad andel cykling. Umeås cykelkampanjer har gett resultat men när Årets Cykelstad skulle utses var Umeå ändå inte i topp – mer behöver göras!
  • Bättre kollektivtrafik. Umeås höga andel dieselbussar bör ersättas med förnybara bränslen och eldrift, inte mint utifrån Ultras erfarenheter av snabbladd-bussen till flygplatsen.

-När luften är så dålig att den är direkt olaglig är det hög tid att ta krafttag, inte hänvisa till sådant som sker flera år framåt i tiden, säger Mattias Goldmann, som själv är i Umeå på torsdag för att diskutera fordonsgas.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen informeras nu om att Umeå överskridit normen. EU-kommissionen har redan skickat en formell underrättelse till regeringen, baserat på Sveriges officiella uppgifter om PM10-koncentrationen i Norrköping, Stockholm, Södertälje och Uppsala för åren 2008-2011. Sverige fälldes redan år 2010 av EG-domstolen för otillåtet höga partikelhalter i luft. Böterna kan bli i miljardklassen, och kan åtminstone indirekt slå mot kommunerna, med Umeå näst på tur.

– Sverige klarade sig från böter sist, men kommissionen skärper nu tonen och slår fast att Sverige inte gjort vad som krävs för att minska utsläppen. Jag hoppas att vi ändå kan undgå böterna genom att snabbt visa upp konkreta lokala handlingsplaner som verkligen pressar ner partikelutsläppen, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

 Umeås luftsituation presenteras på www.umea.se/luft