GöteborgsVarvet klimatkompenserat – Gröna Bilister berömmer grönt helhetstänk

GöteborgsVarvet har ett grönt helhetstänk, där klimatpåverkan från egna resor klimatkompenseras enligt Energimyndighetens rekommendationer. Gröna Bilister berömmer GöteborgsVarvet för sitt klimatarbete.

GöteborgsVarvet är världens största långlopp och har en genomtänkt miljöprofil. Hela organisationen är miljödiplomerad, elen är 100% förnybar, avfall återvinns, kollektivtrafiken är gratis under tävlingsdagen och deltagarna får specialerbjudande på tågresor. Därtill beräknas klimatpåverkan från de resor arrangemanget ger upphov till, och klimatkompenseras därefter.
– GöteborgsVarvet har ett imponerande arbete för att minska sin klimatpåverkan, men den blir förstås ändå inte noll och därför är det värdefullt att kompensera egna kvarvarande utsläpp. Det borde alla arrangemang göra, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
GöteborgsVarvets egna resor var 2 440 mil i bil, 4 836 flygmil och 730 tågmil. Totalt gav det upphov till 9 844 kilo koldioxidekvivalenter. Det har GöteborgsVarvet kompenserat med 10 ton utsläppsreduktionsenheter enligt FN:s Clean Development Mechanism, som regleras av Kyotoprotokollet och rekommenderas av Energimyndigheten. Projektet som valts är vindkraft i Kina, som ersätter kolkraft och därmed också bidrar till bättre lokal luftkvalitet och bättre hälsa. Projektet förmedlas av Gröna Bilister.
– Sverige har minskat sina utsläpp med 20 procent sedan 1990, men en del av minskningen består i att allt mer av det vi konsumerar nu produceras i Kina. Därför känns det särskilt angeläget att bidra till renare energimix i Kina, säger Mattias Goldmann.
Gröna Bilister menar att GöteborgsVarvet också mer övergripande bidrar till en minskad klimatpåverkan, genom sin inriktning på att springa och motionera. ”Svenskens största enskilda klimatpåverkan är resorna, och därför är det väldigt värdefullt med evenemang som påminner oss om hur man kan förflytta sig utan bil.”