Kronoberg visar vägen mot energieffektiva transporter

För att de förnybara och hållbara drivmedlen ska räcka till när vi ställer om till fossilfrihet måste transporterna bli mer energieffektiva. Det blir de om vi väljer kollektivtrafiken istället för bilen. I Kronobergs län har resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006 och drivmedelsanvändningen har minskat med 23 procent. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle vi ta ett kvantsprång mot transportsektorns klimatmål för år 2030.

Vinjettfoto: Länstrafiken Kronoberg

Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 19 procent. Vi har alltså lång väg kvar till målet.

Gröna Bilister har tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna utvecklat en uppsättning kommunala 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet på lokal nivå. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket.

De flesta forskare är överens om att det inte räcker att byta från fossila till förnybara drivmedel för att nå 2030-målet. Vi måste dra ned på den totala drivmedelsanvändningen för att de hållbara och förnybara drivmedlen ska räcka till. För att följa upp denna strävan visar Gröna Bilister bland sina 2030-indikatorer den totala mängden drivmedelsenergi som levereras till alla Sveriges kommuner. Tyvärr publiceras denna statistik med mer än ett års fördröjning, och Gröna Bilister har nyss uppdaterat indikatorn med data för år 2017.

Tyvärr minskar energianvändningen med myrsteg i de flesta kommuner och regioner. Men det finns undantag: i Kronobergs län har användningen av drivmedelsenergi per person minskat med hela 23 procent från år 2006 till år 2017. År 2006 använde invånarna i länet betydligt mer drivmedel per person än svenskar i gemen; nu ligger drivmedelsanvändningen nära riksgenomsnittet på drygt 9 MWh/capita (se diagram nedan).

Denna glädjande trend kan troligtvis sättas i samband med att resandet ökar i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Resesträckan per person och år med Länstrafiken Kronoberg har mer än fördubblats under samma tidsperiod, från 65 mil år 2006 till 136 mil år 2017 (se diagram nedan). Enligt Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer har marknadsandelen för Länstrafiken Kronoberg ökat från 11 procent år 2012 till 14 procent år 2017 – för att nå 15 procent år 2018.

Enskilda kommuner i Kronobergs län sticker också ut i positiv bemärkelse. Lessebo är en liten pendlingskommun med knappt 9 000 invånare med en tätort som ligger 36 km från Växjö. Andelen resor med bil är mycket lägre här (59 procent) än bland nästan alla liknande pendlingskommuner. Detta har uppmärksammats av Gröna Bilister i en analys av resvaneundersökningar från 160 kommuner. Att Länstrafiken Kronoberg är offensiva och satsar i alla delar av länet – också de mer glesbefolkade – bevisas av att de våren 2018 invigde en ny busslinje mellan Lessebo och Lenhovda.

– Hjärtat blir varmt när man tänker på Kronoberg, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister. Åk dit, lyssna och lär! Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle arbetet för hållbara transporter i Sverige ta ett kvantsprång framåt.

Läs mer

De kommunala 2030-indikatorerna

Den kommunala 2030-indikatorn Energianvändning i transportsektorn

Den kommunala 2030-indikatorn Resesträckor i kollektivtrafiken

Pressmeddelandet Resvaneundersökningar från 160 kommuner visar var bilberoendet kan brytas

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, per.ostborn@gronamobilister.se

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer