Bilpoolerna behöver en nytändning

Bildelningen har svårt att ta fart i stora delar av landet, visar nya data i de kommunala 2030-indikatorerna. Vad bromsar utvecklingen?

Vinjettbild: Strömstadsbyggens elbilspool är öppen för hyresgästerna.  

Att dela bil har uppenbara fördelar. Man räknar ofta med att en bilpoolsbil kan ersätta fem privata bilar. När den egna bilen inte står och väntar utanför dörren skapar vi en lagom hög tröskel som gör att antalet onödiga bilresor minskar.

Studier visar att körsträckorna för dem som är med i en bilpool är 15 – 60 procent lägre än för liknande persongrupper som äger sin egen bil. Kommunala utvärderingar visar att antalet körda mil i tjänsten minskar 10 – 20 procent när de anställda får tillgång till bilpool. Kostnaderna för kommunen kan minska ungefär lika mycket.

Det finns nackdelar med bilpooler också, och det finns trösklar och hinder. Det bevisas av att bildelningen fortfarande är blygsam i Sverige. En analys av Trafikverket år 2019 visade att det då fanns cirka 5 000 bilpoolsbilar, vilket motsvarar ungefär en promille av alla personbilar i Sverige. Enligt den nationella SOM-undersökningen 2019–2022 hade cirka fyra procent av knappt 7 000 svarande personer i åldern 16–90 år använt bilpool minst en gång det senaste året.

Gröna Mobilister har nyligen samlat in enkätsvar från kommunerna om deras arbete för hållbar mobilitet, bland annat när det gäller fordonspooler. Uppgifterna publiceras bland de kommunala 2030-indikatorerna. Arbetet är ett led i projektet Gröna kommuner på väg 2024, som genomförs med stöd av Trafikverket.

Enligt Gröna Mobilisters kommunala 2030-indikatorer finns en bilpool öppen för allmänheten i minst 57 av landets 290 kommuner. Data från vissa kommuner saknas, och några uppgifter kan vara föråldrade. En översikt ges i denna interaktiva karta. Underlaget visas här, inklusive årtalet när uppgiften gavs.

Kommunerna kan göra en insats för att sparka i gång bildelning. Om kommunen upphandlar en extern bilpool till sin verksamhet kan det skapa underlag för en kommersiell aktör som hela befolkningen kan använda sig av.

Av de 241 kommuner som lämnat enkätsvar de senaste åren använder 18 en tjänstebilspool om allmänheten också kan använda. Tyvärr har inte mycket hänt de senaste tio åren. Vid Gröna Mobilisters kommunranking år 2012 fann vi att 17 kommuner låter allmänheten få tillgång till de kommunala poolbilarna under kvällar och helger.

Enligt data i 2030-indikatorerna har sex kommuner sedan år 2014 infört en tjänstebilpool som delas med allmänheten, medan fyra kommuner har avvecklat den. Utvecklingen är minst sagt trevande.

Flera kommuner tycker att det fungerar bra att dela tjänstebilar med allmänheten via en extern bilpoolstjänst, däribland Danderyd, Mölndal, Stockholm och Varberg. På vissa håll, som i Örebro, har leverantören dragit sig ur på grund av dålig lönsamhet.

Flera mindre kommuner har svårt att locka allmänheten att använda poolbilarna och oroas över höga kostnader. Nya affärsmodeller efterlyses som kan gagna alla parter: kommunen, allmänheten och bilpoolsleverantören.

I Strömstad har det kommunala bostadsbolaget Strömstadsbyggen inrättat en pool med två elbilar i samarbete med Move About som även hyresgästerna kan använda.

– Man ska nog inte enbart ska räkna kronor och ören i ett sådant här projekt, säger Henrik Lysén, som är kommunikatör på Strömstadsbyggen. Det finns andra viktiga värden att räkna in, som att vi visar upp nya lösningar för en grön omställning och att vi skapar möjligheter för invånarna att kunna välja fossilfri mobilitet.

Covid-pandemin drabbade bilpoolsbranschen. Gröna Mobilister hoppas på en nytändning. Bilpoolen.nu har knutit avtal med flera kommuner. Vi önskar OKQ8 lycka till som ny ägare till Move About, och vi hoppas att fler aktörer vågar sig in i leken.

– Politiker på riksplanet måste hjälpa till att lyfta branschen, till exempel genom att införa en bilpoolsdefinition och öppna för förmåner för poolbilar i stadsmiljön, säger projektledare Per Östborn. Kommunpolitiker måste se satsningar på bilpooler som en del i ett bredare paket av åtgärder för att åstadkomma hållbar mobilitet.

Läs mer

En längre version av denna artikel, med mer bilpoolsdata och fler erfarenheter och reflektioner från kommunerna: Att dela fordon med alla – är det något för alla kommuner?

Gröna Mobilisters projekt Gröna kommuner på väg. Projektet genomförs med hjälp av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

De kommunala 2030-indikatorerna följer upp omställningen till hållbar mobilitet ur ett lokalt perspektiv.