Inriktningsunderlag för infrastrukturplanering – För perioden 2026-2037

Gröna Mobilister har svarat på remiss gällande Trafikverkets inriktningsunderlag. I korthet saknas pengar till att underhålla och fortsätta bygga ut infrastrukturen enligt nuvarande prognoser. Vi vill se mer målstyrd planering så att trafikplanering mer kan harmonisera med hur vi vill att den ska utvecklas.

Ett jämlikt transportsystem är en fin tanke och ett värdigt mål att planera efter. Vad som definieras som jämlikt är lite mer filosofisk än att följa trafikprognoser (vilka har en tendens att slå fel). En viktig ståndpunkt är att bejaka mobilitet för den som inte vill/kan/får transportera sig med bil. Inga barn i Sverige får köra bil och en bra utgångspunkt är att alltid ha med sig det inom planering. Rimligtvis borde bilen räknas som det mest exkluderande färdmedlet då det kräver såväl ekonomiska resurser som juridiska bevis på att en får framföra fordonet. Bilen som koncept är en ofantlig möjliggörare och kritisk för många individers liv. Dessa behöver inte stå i kontrast mot varandra men tyvärr så gör den det när alternativ till bilism saknas och vi planerar för ytterligare ökning av biltrafik, framförallt i stadsmiljöer.

”Gröna Mobilister tycker att framkomlighet med bil är viktigt och vi är starkt kritiska till bilförbud vilket vi hör allt mer om. Vi vill se aktiv målstyrd infrastrukturplanering som ser till att bilen används när det är lämpligt snarare än slentrianmässigt vanebeteende” – Victor Bärring, projektledare på Gröna Mobilister.

Läs hela vårt remissvar