Per Östborn talar på Mobilitet & Beteende 2020

Den 16-17 mars 2020 anordnar Gröna Bilister sin årliga konferens Mobilitet & Beteende i Jönköping. Per Östborn är projektledare på Gröna Bilister och ansvarar för de kommunala 2030-indikatorerna. Finns några tecken i statistiken på att bilberoendet är på väg att brytas?

Det är femte året vi arrangerar Mobilitet & Beteende, där du varje år presenterar statistik kring hur det ser ut med vårt bilberoende i ljuset av klimatmålen.

Hur ser utvecklingen ut idag jämfört med fem år sedan?

Vi är lika fastklistrade i våra bilar nu som då. Men bryter vi ned utvecklingen på lokal och regional nivå kan vi se intressanta tendenser: bilkörandet minskar faktiskt långsamt i tätbefolkade områden. Men denna minskning vägs upp av att körsträckorna ökar på landsbygden, trots klagomål på stigande bränslepriser.

Vilka ljusglimtar kan man ta fasta på utifrån statistiken?

I mellanstora städer och i pendlingskommuner finns stora skillnader i resvanor mellan likartade kommuner. Det är ett tecken på att resvanorna går att förändra.

Om vi verkligen bryter bilberoendet i mellanstora städer och i pendlingskommuner är mycket vunnet, för där bor ungefär hälften av Sveriges befolkning. Bilarna som är registrerade här står också för cirka hälften av den sammanlagda körsträckan i Sverige.

Vad behöver hända och vem måste göra det?

För att bryta bilberoendet i tätbefolkade områden krävs målmedveten trafikplanering. Här spelar kommunerna en nyckelroll med sitt planmonopol.

Vi måste också satsa på kollektivtrafiken. Resesträckan per person i kollektivtrafiken bara ökat med sju procent sedan år 2010 i landet som helhet. Men det inger det hopp att den ökar snabbare i enskilda län – bland annat i Jönköping.

I slutändan är ansvaret för att bryta bilberoendet vårt eget. Vi måste helt enkelt få ändan ur vagnen. 

Läs mer på landningssidan för Mobilitet & Beteende 2020 och anmäl dig senast 11 mars.