2030: Vi förverkligar visionen!

16/12: 2030: Vi förverkligar visionen!

Idag presenteras
utredningen om hur Sverige ska nå en ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta”
till år 2030. På 1100 sidor slås fast att målet går att uppnå, att det kan ske utan
stora uppoffringar och att sidoeffekterna blir positiva – bättre luftkvalitet
och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons-
och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens förslag räcker
inte för att nå målet.

Vi inviger nu 2030-sekretariatet, som ska säkerställa att vi når målet. Vi blir prognosmakare,pådrivare, omvärldsanalytiker och en samlande kraft för ambitiösa aktörer –allt i ett. Vi har fem utgångspunkter för det fortsatta arbetet:

Tre B:n. Vårtfokus fördelas lika mellan de tre B:na; Bilar, Bränslen och Beteenden. Enbartgenom att arbeta så brett är målet möjligt att nå. Fordonen behöver bli mycketeffektivare så att de förbrukar mindre drivmedel per kilometer, med elektrifieringsom en viktig del. Förnybara drivmedel med hög klimatnytta behövs, med en bredpalett av olika lösningar för att passa olika behov. Nya IT-lösningar möjliggör ettflexibelt och modernt arbete med minskat onödigt resande, ökad produktivitetoch höjd livskvalitet.

Föregångsland.Vad Sverige som litet land gör på klimatområdet får verklig betydelse först närvi inspirerar andra att ta efter – som Danmark med vindkraften och Norge medelbilarna. Då kan vi också skapa en ny, stark exportindustri kring såväl tekniksom expertis. Vi har unikt goda förutsättningar för detta med en starkfordonsindustri, inte minst på den tunga sidan, med drivmedelsbolag sominvesterar i skogen, åkern och havet som källor till fordonsbränslen, och meden världsledande telekomsektor. Därtill en stark elkraftsindustri och nära nogfossilfri elproduktion. Varjereform bör ha som mål att stärka Sveriges ledande roll i omställningen.

Realism. Vivälkomnar bränsleceller, elektrifiering av motorvägar och havsbaseradebiodrivmedel av fjärde generationen, men ser att stora delar av betinget framtill år 2030 kommer att uppnås med teknik, råvaror, energikällor ochIT-lösningar som redan idag eller mycket snart finns kommersiellt tillgänglig.

Maximerad klimatnytta. Sveriges klimatpåverkan ska minska minst 40 % 1990-2020och år 2050 ska vi inte ha någon nettopåverkan på klimatet. För att nå målenbehövs förnybara drivmedel med hög klimatnytta, och de finns redan påmarknaden: el från förnybara energikällor, lokalt producerad biogas, etanol ochbiodiesel från svenskt jord- och skogsbruk inklusive cellulosabaserade komponenter.De minskar alla klimatpåverkan med uppemot 85 % jämfört med fossil bensin ochdiesel, och utnyttjar till stora delar avfall, restprodukter eller mark somannars legat i träda eller växt igen. Skatteregler och kvotsystem bör snarastställas om så att effektiva drivmedel gynnas.

Skydd för statskassan. Omställningen till förnybart ocheffektivt är en investering för Sverige och för det svenska näringslivet, men ibörjan kostar ny teknik mer än det som sedan länge betalat av sinainvesteringskostnader och har stora skalfördelar. Därför är det rimligt attlåta fordon och drivmedel med högklimatpåverkan delfinansiera de med stor klimatnytta. Då minskar också belastningen på statskassan, så att stimulans för renare fordon,bättre drivmedel och nya resvanor inte sker på bekostnad av satsningar i offentligsektor.

Delmål. Att år2030 nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och 2050 vara helt fria frånfossil klimatpåverkan blir lättare om vägen dit förses med delmål. Sverige harkrav från EU på att år 2020 ha minst 10 procent förnybar energi itransportsektorn, inkluderat förnybar el till järnvägen. Vi passerade dennanivå redan år 2012 och bör ta efter Finland och anta ett minst dubbelt så ambitiöstmål för år 2020, med kontrollstationer både på vägen dit och därefter.

2030 är 16 år och två veckor bort. Men om målet omen fossilbränsleoberoende fordonsflotta ska nås – och ge stor nytta för Sverigesom nation – måste omställningsarbetet ta fart nu. Vi vägrar vänta!

Anders Östlund, VD, Öresundskraft

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Östersund

Carl von Schantz, divisionschef,Lantmännen Energi

Frederick Scholander, marknadschef, Taxi 020

Gustav Melin,VD, Svebio

Jonas Sidenå, VD, St1

Martin Prieto Beaulieu, talesperson, Gröna Bilister

Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores

Olle Johansson, VD, Power Circle

Rutger Hörndahl, Director Buses andCoaches, Scania-Bilar Sverige AB

Tina Helin, VD E.On Gas Sverige

Ulf Jakobsson, grundare, Move Aboutbilpooler

Ylwa Alwarsdotter, Senior Vice PresidentMarket Development,Sekab