Cykelstaden Västerås lever upp till sitt namn – och hela Västmanland trampar på

Västerås intar tätpositionen bland alla större svenska städer när det gäller hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelvägar. Staden ligger på delad andraplats bland alla kommuner i Sverige. De flesta kommunerna i Västmanland har invånare som är mer nöjda med gång och cykelvägarna än genomsnittet för riket. Allra mest cykelväg per capita finns i Norberg. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer.

Vinjettbild: Skulpturen ”Aseaströmmen” av Bengt-Göran Broström. Foto: Bengt Oberger (Wikimedia Commons)

I sin strategi för levande städer har regeringens satt upp målet att den andel av vår färdsträcka som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka från ungefär 20 procent idag till 25 procent år 2025. Vi har knappt närmat oss målet alls de senaste tio åren.

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller vilka fysiska förutsättningar de ger sina invånare att välja cykeln istället för bilen. Ska vi ha en chans att nå regeringens mål måste kommunerna som halkat efter i detta cykellopp få upp farten.

Medborgarnöjdhet

Varje vår och höst ges Sveriges kommuner möjlighet att beställa SCB:s medborgarundersökning, där kommuninvånarna får betygsätta sina gång- och cykelvägar på en skala mellan ett och tio. Gröna Bilister redovisar resultatet bland sina kommunala 2030-indikatorer.

Medelbetyget för alla kommuner år 2017 var 6,2. Tyvärr kan man inte se någon tydlig trend att svenskarna blir mer och mer nöjda med sina gång- och cykelvägar. År 2012 var medelbetyget 6,1.

Bland kommunerna i Västmanland är invånarna i Västerås nöjdast med sina gång- och cykelvägar och ger dem betyget 7,9. På andra plats följer Fagersta med betyget 7,0 och på tredje plats Arboga med betyget 6,9.

Medborgarnöjdheten i Västerås är högst bland alla större städer i Sverige, enligt SKL:s kommungruppsindelning. Bland alla Sveriges kommuner har endast Oxelösund mer nöjda invånare. De flesta kommuner i Västmanland har mer nöjda invånare än genomsnittet för riket. Bara Norberg och Sala ligger något under snittet med betyget 6,0.

Cykelväglängd

En mer objektiv indikator på förutsättningarna för cyklism är antalet meter cykelväg per kommuninvånare. Gröna Bilister hämtar dessa uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB).

I riket som helhet fanns 2,3 meter cykelväg per capita den siste december 2017. Här syns en tydligare positiv trend än när det gäller medborgarnöjdheten. Tre år tidigare fanns nämligen endast 2,0 meter cykelväg per capita.

Invånarna i Norberg har 3,6 meter cykelväg per person att rulla på. Därmed ligger Norberg i topp bland kommunerna i Västmanland. På andra plats kommer Arboga och Fagersta med 3,2 meter per capita.

Västerås arbete för att främja cykling

Gröna Bilister vände sig till Västerås stad för att ta reda på hur en framstående kommun arbetar med gång- och cykelvägar.

– Vi har en handlingsplan för en ökad och säker gång- och cykeltrafik som vi arbetar efter, säger Jenny Bergström, transportrådgivare i Västerås stad. Sedan har vi också en strategi i vår översiktsplan ”Enkelt att gå och cykla” som ska genomsyra all fysisk planering av staden.

Jenny Bergströms främsta råd till de kommuner som vill bli lika framstående som Västerås när det gäller att främja cykling är att arbeta långsiktigt.

– Västerås planerades väldigt väl för cykeltrafiken redan på 60- och 70-talen så där har vi en stor fördel. Att våga testa lite nya saker och berätta för invånarna vad kommunen gör tror jag också är viktigt. Man bör också samverka med cykelorganisationer och bjuda invånarna till dialog när det är nya projekt på gång. I vårt fall gäller det ett nytt resecentrum.

I Västerås handlingsplan för att främja gång och cykel läser vi:

”Cykelvägnätet är planerat efter en ’västeråsmodell’ vilket i huvudsak innebär dubbelriktade gång- och cykelbanor utan separering. Stora delar av gång- och cykelvägnätet är helt separerat från motorfordonstrafik. Detta har lett till en god yttäckning och med över 200 planskilda passager (varav 150 exklusivt för gående och cyklister) erbjuder cykelvägnätet också hög säkerhet.”

 
Västerås är ett föredöme i sitt arbete för att främja cykling. Men på riksplanet går detta arbete trögt. Enligt nationella resvaneundersökningen minskar färdsträckan med gång eller cykel vid arbetsresor, tjänsteresor och skolresor. Om alla kommuner lärde sig av Västerås och andra framstående kommuner skulle vi få fart på cyklismen.

Fullständiga rankinglistor för alla kommuner i Sverige återfinns i denna excelfil. Där finns också rankinglistor för alla kommuner sorterade efter kommungrupp och län.

 

Läs mer

En utförligare rapport om gång-och cykelvägar i alla Sveriges kommuner kan läsas här.

Gröna Bilisters kommunala 2030-indikator som visar förutsättningar för gång och cykel

Gröna Bilisters nya guide Mobilisten – goda idéer för moderna bilister

Cykelfrämjandets kommunvelometer

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer

 

Apropå långsiktighet och tradition när det gäller att satsa på cykling. Den så kallade Aseaströmmen från industrikvarteret Mimer ut på Stora gatan i Västerås. Året är 1936. Notera alla cykelställ under tak. Foto: ASEA, Västmanlands läns museum