Klungan har spruckit upp i kommunernas cykeltävling

Skillnaderna är stora mellan kommunerna när det gäller hur mycket cykelväg invånarna erbjuds och hur nöjda de är med sina gång- och cykelvägar. Överlägset nöjdast är invånarna i Oxelösund. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer. Att anlägga riktigt mycket cykelväg gör alltid invånarna nöjda, men kommunerna kan också skapa förnöjsamhet genom att satsa på kvalitet snarare än kvantitet.

I sin strategi för levande städer har regeringens satt upp målet att den andel av vår färdsträcka som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka från ungefär 20 procent idag till 25 procent år 2025. Vi har knappt närmat oss målet alls de senaste tio åren.

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller vilka fysiska förutsättningar de ger sina invånare att välja cykeln istället för bilen. Ska vi ha en chans att nå regeringens mål måste kommunerna som halkat efter i detta cykellopp få upp farten.

Medborgarnöjdhet

Varje vår och höst ges Sveriges kommuner möjlighet att beställa SCB:s medborgarundersökning, där kommuninvånarna får betygsätta sina gång- och cykelvägar på en skala mellan ett och tio. Gröna Bilister redovisar resultatet bland sina kommunala 2030-indikatorer.

Medelbetyget för alla kommuner år 2017 var 6,2. Tyvärr kan man inte se någon tydlig trend att svenskarna blir mer och mer nöjda med sina gång- och cykelvägar. År 2012 var medelbetyget 6,1.

Oxelösunds invånare är överlägset nöjdast. De gav sina gång-och cykelvägar betyget 8,8 vid den senaste undersökningen. På andra plats följer Höganäs, Lidingö och Västerås med betyget 7,9. Mest missnöjda är invånarna i Åre kommun. De gav endast sina gång- och cykelvägar betyget 2,6.

Olika typer av kommuner har olika förutsättningar. Därför redovisar Gröna Bilister också resultaten sorterade efter SKR:s kommungruppsindelning och efter län i en separat excelfil. Men skillnaderna är stora även mellan likartade kommuner. Bland de större städerna (kommungrupp B3) får Västerås betyget 7,9 medan närbelägna Södertälje endast får betyget 5,6. Bland de mindre städerna (kommungrupp C6) får Kalmar betyget 7,4 medan Örnsköldsvik får betyget 4,6. Bland landsbygds-kommunerna är Arvidsjaur bäst med betyget 7,0 medan grannkommunen Sorsele endast får betyget 3,1.

– Fördomen att inga landsbygdskommuner i Norrland bryr sig om cykling kommer på skam, säger Gröna Bilisters projektledare Per Östborn. Den bästa landsbygdskommunen när det gäller medborgarnöjdhet ligger i Norrbotten. Arvidsjaurborna är mer nöjda med sina gång- och cykelvägar än vad Göteborgarna är.

Cykelväglängd

En mer objektiv indikator på förutsättningarna för cyklism är antalet meter cykelväg per kommuninvånare. Gröna Bilister hämtar dessa uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB).

I riket som helhet fanns 2,3 meter cykelväg per capita den siste december 2017. Här syns en tydligare positiv trend än när det gäller medborgarnöjdheten. Tre år tidigare fanns nämligen endast 2,0 meter cykelväg per capita.

Invånarna i Forshaga och Bromölla har 6,3 meter cykelväg per person att rulla på. De ligger därmed i topp i landet. Invånarna i Lindesberg har däremot ynka åtta centimeter cykelväg per person att röra sig på.

I en tätbefolkad kommun krävs färre meter cykelväg per invånare för att få ett välfungerande cykelvägnät än i en glest befolkad kommun. Liksom i när det gäller medborgarnöjdhet finns dock stora skillnader även mellan likartade kommuner, vilket framgår tydligt i excelfilen där kommunerna är sorterade efter kommungrupp. Bland de större städerna (kommungrupp B3) har Helsingborg 3,7 meter cykelväg per capita, medan Uppsala endast har 1,2 meter. Bland de mindre städerna (kommungrupp C6) har Ystad 4,7 meter cykelväg per capita, medan Katrineholm stannar på fyra decimeter.

De framstående kommunerna Helsingborg och Ystad ligger i Skåne, men dataunderlaget ger inget generellt stöd för slutsatsen att kommuner i söder är bättre på att bygga cykelvägar än kommuner i norr. Till exempel ligger Umeå och Östersund bra till med 2,7 och 2,5 meter cykelväg per capita. I Boden finns hela 4,0 meter cykelväg per kommuninvånare.

Slutsatser

På riksplanet ser det ut som om arbetet med att främja gång och cykel går trögt. Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik står och stampar. Enligt nationella resvaneundersökningen minskar färdsträckan med gång eller cykel vid arbetsresor, tjänsteresor och skolresor. En ljusglimt är dock att antalet meter cykelväg per capita ökar successivt.

– De stora skillnaderna mellan likartade kommuner inger hopp, säger Per Östborn. Om alla kommuner satsade lika mycket på cyklism som de bästa kommunerna av samma slag skulle det ge ett rejält avtryck i den nationella statistiken.

Det går inte att se något linjärt samband mellan hur mycket cykelväg per capita som finns i kommunen och hur nöjda invånarna är med sina gång- och cykelvägar. Detta visar att kvalitet och kvantitet är olika saker – minst lika viktigt som att maximera antalet meter cykelväg är att skapa tydligt markerade och gena cykelvägar som är separerade från motortrafiken. Det gäller också att röja dem från snö och att underhålla vägbeläggningen.

Däremot är det tydligt att de kommuner som har allra mest cykelväg per capita också har nöjda invånare. Att bygga riktigt många cykelvägar verkar alltså vara en garanti för att göra sina invånare nöjda, och därmed öka chansen att de tar cykeln istället för bilen.

En utförligare version av denna granskning kan läsas här.

Rankinglistor

De bästa kommunerna i Sverige visas i topplistorna nedan. Fullständiga rankinglistor återfinns i denna excelfil. Där finns också kompletta rankinglistor sorterade efter kommungrupp och län.

Läs mer

Gröna Bilisters kommunala 2030-indikator som visar förutsättningar för gång och cykel

Gröna Bilisters nya guide Mobilisten – goda idéer för moderna bilister

Cykelfrämjandets kommunvelometer

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer