Remissvar från Gröna Bilister gällande promemorian Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon