Drivmedelsbranschen och Gröna Mobilister överens: miljöinformationen vid pump måste förbättras – frågan är hur

SVT lät branschorganisation Drivkraft Sverige kritisera miljöinformationen om drivmedel i sina nyhetsprogram den 29 december. Ingen oberoende expert fick bemöta branschens påståenden, som upprepades som fakta av SVT trots att de delvis är vilseledande. Gröna Mobilister instämmer dock i att miljöinformationen måste förbättras och samtalar gärna med bransch och politiker om hur konsumentupplysningen kan vässas, skriver projektledare Per Östborn.

Den 29 december 2023 sändes ett inslag i SVT Rapport (minut 9:00–11:30) där de stora bränsleföretagens branschorganisation Drivkraft Sverige gavs chansen att kritisera miljödeklarationen av drivmedel vid påfyllnadsanordningen och föra fram förslaget att deklarationen ska ersättas med en QR-kod som leder till mer aktuell och heltäckande konsumentinformation på webben. Läs gärna tillhörande artikel på SVT:s hemsida med en förkortad filmsnutt.

Branschen har rätt i att det är en olycklig följd av den drastiskt sänkta reduktionsplikten att den klimatpåverkan hos diesel som visas på miljödeklarationen under en övergångsperiod kommer att vara betydligt lägre än vad den just nu är.

Miljöinformationen är inte vilseledande

Det framgår dock tydligt på deklarationen vid pump vilket år uppgifterna gäller, både i etikettens rubrik och i dess nederdel. Där förtydligas att informationen baseras på företagets rapportering till Energimyndigheten av försäljningen föregående år.

Därmed är konsumentupplysningen inte felaktig eller vilseledande, som Drivkraft Sveriges VD Jessica Alenius gör gällande, och som SVT okritiskt tycks skriva under på i påannonsering, rubriksättning och i en artikel på webben. Att påstå något sådant är i sig felaktigt och vilseledande och bryter, som jag ser det, mot kravet på saklighet hos SVT. I Morgonstudion den 29 december påstår till exempel SVT:s nyhetsuppläsare (1:31:10) följande, utan vidare kommentarer:

”Miljöinformationen vid bensinpumpar stämmer inte överens med innehållet i pumpen och är därför vilseledande för konsumenten.”

Miljöinformationen vid pump, med dess eftersläpande uppdatering, är helt analog med den klimat- och ursprungsdeklaration av el vi ser på våra månatliga elräkningar. Denna deklaration motsvarar den elmix som vårt elhandelsbolag sålde hela föregående kalenderår, precis som miljödeklarationen vid pump motsvarar den volym av den givna drivmedelsprodukten som vår bränsleleverantör sålde hela föregående år.

Lika lite som deklarationen av hushållsel motsvarar just den el som strömmat genom vår bostad föregående månad, och som vi nu ska betala för, svarar miljödeklarationen av drivmedel mot just de bränsledroppar som strömmar in i bränsletanken sedan vi stoppat in vårt bankkort i kortläsaren. Och lika lite som deklarationen av hushållsel är vilseledande är deklarationen av drivmedel vilseledande.

Datakvalitet och jämförbarhet

Det huvudsakliga syftet med miljöinformation om drivmedel är att ge oss konsumenter chansen att jämföra drivmedelstyper och drivmedelsföretag ur hållbarhetssynpunkt, och att göra det möjligt för företagen att konkurrera rättvist med hållbarhet, med utgångspunkt i ett kvalitetssäkrat och jämförbart dataunderlag.

Därmed är det mer relevant att få information om hållbarhetsprestanda för hela företagets försäljning under en given tidsrymd, än att få veta just vilka bränsledroppar som erbjuds på en viss mack just nu. Sådan information skulle bli splittrad och slumpmässig, och göra det svårt att avgöra vilket företag som erbjuder de mest hållbara drivmedlen.

Naturligtvis bör den tidsperiod som deklarationen gäller ligga så nära nutid som möjligt. Samtidigt måste data om drivmedelsförsäljningen under denna tidsperiod hinna rapporteras, granskas och godkännas av oberoende part. Denna roll spelas i nuläget av Energimyndigheten. De är klara med sin granskning av rapporteringen för föregående år i början av juni.

Eftersom granskat och godkänt dataunderlag finns till hands redan under sommaren har Gröna Mobilister länge förespråkat att sista tillåtna datum för uppdatering av miljöinformationen med föregående års data tidigareläggs från 1 oktober, exempelvis till 1 juli. En första fråga till Jessica Alenius blir därför:

Fråga 1 Givet att de data som rapporteras till Energimyndigheten används som underlag, stöder Drivkraft Sverige förslaget att tidigarelägga uppdateringen av miljöinformationen från 1 oktober, för att minska det problem med inaktuella data som du tar upp i inslaget i SVT?

Fullständig miljöinformation på webben finns redan

I inslaget i SVT Rapport säger reporter Sara Nuder:

”Drivkraft Sverige vill nu ersätta etiketten med en QR-kod som leder till en hemsida för att få plats med mer miljöinformation som kan uppdateras oftare.”

Drivkraft Sverige har i flera år påstått att miljöinformation på webben kan uppdateras oftare, och därmed bli mer aktuell än miljöinformation vid pump. Redan år 2018 bad Gröna Mobilister dem att förtydliga vad de menar. Vi upprepar nu samma fråga till Jessica Alenius:

Fråga 2 Vilket dataunderlag har Drivkraft Sverige i åtanke när ni menar att miljöinformation på webben kan uppdateras oftare än en gång om året? Hur säkerställs datakvalitet och jämförbarhet om underlaget inte bygger på den årliga rapporteringen till Energimyndigheten? Om sådant mer aktuellt underlag finns, varför kan inte samma data dessutom deklareras vid pump?

I reportaget i SVT framstår som om det vore ett nytt förslag från Drivkraft Sverige att erbjuda mer fullständig miljöinformation på webben. I själva verket är det en grundläggande del redan i dagens system: en översiktlig miljödeklaration erbjuds vid påfyllnadsanordningen, där en webbadress anges som leder till mer komplett miljöinformation på webben.

Det enda nya med Drivkraft Sveriges förslag är därmed att all miljöinformation vid pump tas bort, och att webbadressen ersätts med en QR-kod. Gröna Mobilister har själva förespråkat QR-kod ända sedan föreningen inledde sin kampanj för miljödeklaration av drivmedel våren 2013.

SVT uppfyller inte kraven i sändningstillståndet

Med tanke på ovanstående anser jag att SVT:s inslag i två avseenden bryter mot kravet på saklighet i sändningstillståndet:

 • Det förtigs i inslagen att miljödeklarationen vid pump tydligt anger vilken tidsperiod data gäller för och vilket dataunderlag den grundar sig på. Om detta framgått hade det också framgått att miljöinformationen inte alls är felaktig eller vilseledande, som SVT påstår.

 • Det förtigs i inslagen att det redan finns en hänvisning på den översiktliga miljödeklarationen vid pump till en hemsida där mer komplett miljöinformation redovisas. Därmed ges felaktigt intryck av att Drivkraft Sverige föreslår ett attraktivt alternativ till dagens system, med fyllig miljöinformation på webben. I realiteten är den enda effekten av deras förslag är att konsumentupplysningen vid påfyllnadsandordningen tas bort.

Jag anser dessutom att SVT bryter mot kravet på opartiskhet i två avseenden:

 • Reportern borde ha ställt följdfrågor till Drivkraft Sveriges VD Jessica Alenius om hennes vaga löfte att mer aktuell miljöinformation skulle kunna redovisas på webben. Vilket trovärdigt och jämförbart dataunderlag skulle användas? Varför skulle inte detta underlag också kunna presenteras vid pump?

 • Drivkraft Sverige är en branschorganisation som företräder intresset hos medlemsföretagen Circle K, OKQ8, Preem, St1, Lantmännen, Neste och Nynas. Deras intresse kan skilja sig från allmänintresset av god hållbarhetsrelaterad konsumentupplysning. Därför borde SVT för balansens skull också ha intervjuat en oberoende expert som är väl insatt i miljöinformationens utformning.

Fortsättning på gammal kampanj mot miljöinformation

I själva verket är allt detta en fortsättning av en kampanj mot obligatorisk miljöinformation om drivmedel som Drivkraft Sverige bedrivit i många år. SVT lånar ut sina nyhetsutsändningar för att ge plats åt deras debattinlägg.

Våren 2017 presenterade Energimyndigheten sin utredning av ämnet. I sitt remissvar om denna utredning skrev Drivkraft Sverige (dåvarande Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI):

”SPBI avvisar det krav som Energimyndigheten föreslår skall införas på drivmedelsleverantörerna att tillhandahålla miljöinformation om samtliga saluförda drivmedel till konsument.”

Som uttryck för denna avvisande inställning frågade sig branschorganisationen om inte obligatorisk miljöinformation strider mot det regelverk om sekretess kring företagsspecifik statistik som bland annat SCB tillämpar, och menade dessutom att EU-rätten gav företagen rätt att hemlighålla data om bränslenas ursprung. (För att få klarhet i denna fråga vände sig 2030-sekretariatet och Gröna Mobilister våren 2018 till EU-kommissionen, vars jurister avfärdade detta påstående.)

Redan i sitt remissvar hösten 2017 uttryckte Drivkraft Sverige samma sak som de nu säger i SVT:

”Märkningen på station kommer aldrig att stämma med vad kunden verkligen tankar. SPBI ställer sig frågande till hur förslaget förhåller sig till lagstiftning kring konsumentinformation och hur bl.a. Konsumentverket ställer sig till att lagstiftning ställer krav på aktörer att lämna information som man vet inte är korrekt då kunden gör sitt val.”

Drivkraft Sveriges medlemsföretag St1 var mer explicit och skrev i sitt remissvar att en sådan märkning skulle strida mot både marknadsföringslagen och konsumentköpslagen. Detta till trots var Konsumentverket i sitt remissvar positiv till obligatorisk miljöinformation som grundar sig på föregående års försäljning. De skrev dessutom:

”Konsumentverket anser att informationen bör tillhandahållas både genom märkning vid pump och på webbplatser.”

Det bör noteras att Energimyndigheten fick instruktion att följa svensk rätt och EU-rätt redan i sitt utredningsuppdrag om miljöinformation enligt regleringsbrevet för år 2017. Regeringen diskuterade och avvisade i sin lagrådsremiss och proposition påståendena om att det var vilseledande och ett brott mot konsumenträtten att deklarera föregående års data vid pump. Lagrådet utryckte inte heller några invändningar.

Många är positiva till miljödeklaration vid pump

Ett grundläggande skäl till kritiken från Drivkraft Sverige är att det ej ligger i de stora drivmedelsföretagens intresse att exponeras för mycket. De säljer fortfarande till övervägande del fossila drivmedel, som deklareras vid pump med hög klimatpåverkan i en illande röd färg. En stor del av den fossila bensin och diesel som importeras till Sverige har okänt ursprung. Det går inte att utesluta att råvaran kommer från skurkstater som Ryssland.

Enligt samma logik bör mindre drivmedelsföretag som till övervägande del tillverkar eller säljer förnybara drivmedel vara positiva till miljödeklaration vid pump. Och så är verkligen fallet. De kan ju med rätta vara stolta över de data som deklareras, där klimatpåverkan är låg och visas i behaglig grön färg. Dessa företags branschorganisationer Svebio och Energigas Sverige är också positiva. De uttryckte stöd för miljödeklaration vid pump redan i sina remissvar hösten 2017.

Alla myndigheter, konsumentorganisationer och miljöorganisationer som svarade på remissen var positiva till en obligatorisk miljöinformation av den typ som nu införts. Alla dessa organisationer underströk också att informationen måste ut på macken för att få avsedd styrande effekt.

M Sverige (tidigare Motormännen) är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. I sitt remissvar såg de enbart fördelar med obligatorisk miljöinformation av drivmedel av nuvarande typ, och ansåg att den bör finnas tillgänglig i direkt anslutning till pumpen.

Alla är överens om att miljöinformationen måste förbättras

Efter denna kritik av SVT vill jag uttrycka min glädje över att miljöinformationen om drivmedel över huvud taget uppmärksammas. När styrmedel som reduktionsplikt, miljöbilsbonus eller skattebefrielse för biogas tagits bort eller försvagats blir konsumentupplysning ett ännu viktigare verktyg än tidigare för att ro omställningen till fossilfrihet i hamn.

Gröna Mobilister instämmer med Drivkraft Sverige i att regelverket som styr miljöinformationen måste förbättras, så att denna konsumentupplysning blir så aktuell, lättillgänglig och välkänd som möjligt. Här listas några förslag. Fler detaljer och ytterligare förslag ges i Gröna Mobilisters rapport Hur mycket miljöinformation har vi fått?

 • Miljöinformation om olika leverantörers drivmedel bör publiceras på en gemensam webbplats för att underlätta jämförelser, snarare än på varje enskild leverantörs hemsida som idag.

 • Uppdateringen av miljöinformationenen med föregående års data bör tidigareläggas från hösten till sommaren.

 • Placeringen av miljödeklarationen på påfyllnadsanordningen bör standardiseras så att det blir självklart var den ska sökas med blicken oavsett vilken leverantör man använder sig av.

 • Miljödeklarationen bör förenklas grafiskt så att färgskalan för klimatpåverkan framträder ännu tydligare än idag.

 • Ursprungsland bör deklareras vid pump.

 • Miljödeklaration vid pump bör införas även på mindre mackar.

 • Många fler laddstolpar än idag bör förses med miljödeklaration. Det kan till exempel bli obligatoriskt på alla snabbladdare med effekt 50 kW eller mer.

 • Miljödeklarationen av el bör förbättras så att den deklarerade klimatpåverkan beror på de eventuella ursprungsgarantier som leverantören skaffat. Det bör bli obligatoriskt att deklarera elens ursprung, ungefär som på räkningarna för hushållsel.

 • Det framgår i SVT:s inslag att få känner till miljöinformationen av drivmedel. Det bör ges myndighetsansvar att bedriva folkbildning om denna form av konsumentupplysning, där avsikt och innebörd förklaras på ett lättfattligt sätt.

Nytt år, ny spelplan

Det är beklagligt att klimatpåverkan hos diesel från och med idag deklareras som lägre än vad den just nu är, efter den drastiska sänkningen av reduktionsplikten den 1 januari 2024. Men något som varit och som förblir uppenbart när man jämför miljöinformationen om olika typer av drivmedel är att klimatpåverkan hos el, biogas, HVO100 och etanol E85 är mycket lägre än hos diesel eller bensin.

Läs gärna mer om detta i Gröna Mobilisters färska rapport Drivmedelsfakta 2023, som jämför alla drivmedel och drivmedelsleverantörer ur hållbarhetssynpunkt. Rapporten utgår till stor del från data som blivit tillgängliga tack vare regelverket kring miljöinformation.

Eftersom reduktionsplikten nu skjutits i sank måste alla vi bilister snarast möjligt övergå från bensin och diesel till alternativa drivmedel för att inte användningen av fossil energi ska skjuta i höjden. Många dieselbilar kan redan köras på HVO100 och det är billigt och lätt att konvertera en bensinbil så den kan köras på E85. Har man inte råd att köpa en ny elbil kan man gå med i en bilpool med elbilar, eller köpa en begagnad biogasbil.

Och man kan så klart ställa bilen och åka kollektivt! Sveriges kollektivtrafik är redan i stort sett fossilfri.

Per Östborn, projektledare för kampanjen Vi Vill Veta!

Vilseledande inramning av inslaget i SVT Rapport, som okritiskt bekräftar och förstärker Drivkraft Sveriges opinionsbildning, med samma argument som branschorganisationen fört fram i många år.